Friday, December 9, 2011

အိမ္ျဖဴေတာ္မွ စာ ၂ ေစာင္


by Tun Wai on Friday, December 9, 2011 at 4:33pm
ခင္မင္ရပါေသာ သမၼတၾကီးဦးသိန္းစိန္ခင္ဗ်ား
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ပတ္တုန္းက အင္ဒုိနီးရွားနုိင္ငံ ဘာလီကၽြန္း၌ က်င္းပေသာ အေမရိကန္-အာစီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေ၀းပဲြတြင္ သမၼတၾကီးႏွင့္ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေတြ႔ဆံုခြင့္ရခဲ့သည့္ အတြက္ ၀မ္းေျမာက္မိပါသည္။
သမၼတၾကီး၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ...ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသုိ႔ ဦးတည္သည့္လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ျမန္မာနုိ္င္ငံက ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ေသာ မ်ားစြာေသာေျခလွမ္းမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ခြန္အားမ်ားေပးပါသည္။
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အေဆြေတာ္ သမၼတၾကီး၏ အေတြးအျမင္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးရန္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အေဆြေတာ္၏ အားထုတ္ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ား ေခ်ာေမြ႔တုိးတက္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ အားေပးကူညီရန္အတြက္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြရန္ နုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးကလင္တန္အာ
း ျမန္မာျပည္သုိ႔သြားေရာက္ရန္ ကၽြန္ေတာ္တာ၀န္ ေပးခဲ့ပါသည္။
ထုိ႔အျပင္ အေဆြေတာ္၏ အစုိးရအဖဲြ႔၀င္မ်ား၊ ျမန္မာနုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ တုိက္ရုိက္ေတြ႔ဆံုျပီး ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ႏွစ္နုိင္ငံအၾကား ပုိမုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္သည့္ ဆက္ဆံေရးအတြက္ အလားအလာမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိဖုိ႔ လည္း တာ၀န္ေပးထားပါသည္။ ဤရည္ရြယ္ခ်က္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္၊၄င္းသည္ အေဆြေတာ္၏ အစုိးရ အဖဲြ႔ႏွင့္ေတြ႔ဆံု၍ အျပန္အလွန္ ေလးစားတန္ဖုိးထားသည့္ စိတ္ဓာတ္ကုိ အေျခခံ၍ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ မျပည့္၀ေသးသည့္ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားကုိ တင္ျပ ေဆြးေႏြးပါလိမ့္မည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေရွ႕ေလွ်ာက္ ေဆာင္ရြက္စရာမ်ား ရွိေနပါေသးသည္။ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ နုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ကလင္တန္ ယခင္ကေျပာဆုိခဲ့သည့္ အတုိင္း တာရွည္ခုိင္ျမဲမည့္အေျပာင္းအလဲမ
်ား ေပၚထြန္းေရးအတြက္ အေဆြေတာ္၏အားထုတ္မႈမ်ားကုိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ စစ္မွန္ေသာမိတ္ေဆြ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္အျဖစ္ ရပ္တည္ အက်ဳိးေဆာင္ေပးရန္ အဆင္သင့္ ရွိေနပါသည္။
သမုိင္းတြင္အထင္ကရ က်န္ရွိမည့္ ဤခရီးစဥ္ ေအာင္ျမင္ရန္ ျပင္ဆင္စီစဥ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေဆြေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရအဖဲြ႔၏ အကူအညီအတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ႏွစ္နုိင္ငံအက်ဳိးတူဆက္ဆံေရး အဆင့္သစ္တစ္ခုေပၚထြန္းေစမည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚသုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အတူတကြေလွ်ာက္လွမ္းနုိင္ေရးအတြက
္ နုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ကလင္တန္ႏွင့္ အေဆြေတာ္တုိ႔၏ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားမွ သိသာ ထင္ရွားသည့္ ရလဒ္ေကာင္း မ်ား ၾကားနုိင္ဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ ရွိပါသည္။
သစၥာရွိစြာျဖင့္
ဘားရက္ခ္ အုိဘားမား
................................................................................................

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ခင္ဗ်ား
မၾကာေသးမီက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တယ္လီဖုန္းမွ စကားေျပာခဲ့ရသည္ကုိ
၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူ မိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔စကားေျပာဆုိေနစဥ္အတြင္း ကၽြန္ေတာ္ထုတ္ေဖာ္ေျပာခဲ့သည့္အတ
ုိင္း ကၽြန္ေတာ္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရဲစြမ္းသတၱိႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအတြက္ မဆုတ္မနစ္ၾကိဳးပမ္းရုန္းကန္ တုိက္ပဲြ၀င္ခဲ့ျခင္း အေပၚ ကာလၾကာျမင့္စြာ ေလးစားေနခဲ့ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ စကားေျပာဆုိခဲ့ျခင္းသည္ မၾကာခင္က ျပီးဆံုးခဲ့ေသာ ကၽြန္ေတာ့္ အာရွခရီးစဥ္၏ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ အေကာင္းဆံုး အျဖစ္အပ်က္ ျဖစ္ပါသည္။
ဒီမုိကေရစီ ထြန္းကားေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ ေရွးရႈသည့္ ျမန္မာအစုိးရအဖဲြ႔၏ အားရစရာ ေျခလွမ္းမ်ားအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ေက်နပ္မိပါသည္။ နုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ကလင္တန္၏ ခရီးစဥ္သည္ နုိင္ငံေရး လမ္းပြင့္မႈႏွင့္ နုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို
ေလးစားမႈ စသည္တုိ႔ကုိ ေဖာ္ေဆာင္မည့္ အားထုတ္မႈ အားလံုးကုိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ဘယ္ပံုဘယ္နည္း ေထာက္ခံကူညီသြားရမည္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္ျဖစ္ပါ သည္။ ထုိ႔အျပင္ ၄င္း၏ခရီးစဥ္သည္ ဒီမုိကေရစီေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ရယူပုိင္ဆုိင္နုိင္ရန္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သား မ်ားကုိ စစ္မွန္ေလးနက္စြာ ကူညီေပးမည့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ ကတိက၀တ္ကုိ ထင္ထင္ရွားရွား ျပသရန္လည္း ရည္ရြယ္ပါသည္။
ဤခရီးစဥ္ကုိ ၾကိဳဆုိခဲ့သည့္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ေနာင္လည္း ထပ္မံစကားေျပာဆုိခြင့္ရရန္ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိပါသည္။ ဒီမုိကေရစီထြန္းကားေရး လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တရားမွ်တ မႈ ေပၚထြန္းေရးတုိ႔ကုိ အေလးထားမွ်ေ၀ခံစားၾကေသာ တစ္ကမၻာလံုးမွ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလံုးကုိ စိတ္ဓာတ္ ခြန္အားေပးခဲ့သည့္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ အခုေရာ ေနာင္ေရာ အျမဲတမ္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေဘးမွာ ရပ္တည္ၾကပါမည္။

ေလးစားစြာျဖင့္
ဘားရက္ခ္ အုိဘားမား

ျပည္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္ အတဲြ ၂ အမွတ္ ၇၂ မွ

No comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေရးသားခြင့္ရွိပါသည္။ အမ်ားသူငါဖတ္ရန္မသင့္ေသာ ရုိင္းျပေသာစကားလံုးမ်ား သံုးစြဲပါက ဖ်က္ျခင္းခံရပါမည္။
ေ၀ဖန္ေရးနွင့္ အၾကံေပးျခင္းမ်ားကို လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုရလ်က္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ေအးနႏၵာေအာင္

ကမာၻအႏွံ႕ကသတင္းေတြ....