Friday, December 10, 2010

အႏူိင္ယူလုိသူကုိ အရႈံးေပးလုိ႕ တကယ္ ႏွလုံးေအးရဲ႕လား

ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရဟု အမည္ခံထားသည္႕ အာဏာသိမ္း စစ္အာဏာရွင္ အစုိးရသည္ ေအးခ်မ္းသာယာၿပီး ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ႀကီးကို တည္ေဆာက္ႏူိင္ရန္ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္(၇)ရပ္ကို ခ်မွတ္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္မူ အေၿပာတမ်ိဳး အလုပ္တမ်ိဳးလုပ္ေဆာင္လွ်က္ ရွိေနသည္ကုိ အားလုံးသိၿပီး ၿဖစ္ပါသည္ ။ သူတုိ႕ေဖာ္ေဆာင္ေနသည္႕ မူ၀ါဒ (၁)ရပ္ၿပီး တုိင္းၿပီးတုိင္း ၿပည္သူမ်ား စီးပြားေရးကား ၾကပ္သထက္ ၾကပ္လာသည္ ။ ငတ္သထက္ငတ္လာသည္ ။ ထုိသုိ႕ၿဖစ္ပြားေနသည္ကုိ သူတုိ႕မသိ၍ မဟုတ္ ၊ သိသိၾကီးနဲ႕ တမင္ၾကံစည္ကား တုိင္းၿပည္ကုိ စနစ္တက် ဖ်က္စီးေနၾကၿခင္းဟု ပထမဦးစြာ ယုံၾကည္ထားေစခ်င္ပါသည္ ။ စစ္အာဏာရွင္တုိ႕သည္ တုိင္းသူၿပည္သားမ်ားကုိ အသာထား သူတုိ႕၏ အာဏာရွင္ စနစ္ ယႏၱရားၾကီးကုိ အဓိက ေမာင္းႏွင္ေပးထားသည္႕ တပ္မေတာ္မ်ားႏွင္႕ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိပင္ သူတုိ႕၏ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ေလာက္ပင္ ေမတၱာမရွိၾကသည္ကုိ သူတုိ႕၏ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားတြင္ ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ၿမင္ႏူိင္ေလသည္ ။

တုိင္းၿပည္တၿပည္ကုိ အာဏာရွင္စနစ္ၿဖင္႕ ၾကာရွည္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္လုိလွ်င္ ထုိတုိင္းသူၿပည္သူသားတုိ႕၏ အေတြးအေခၚ အေၿမာ္အၿမင္ အားေကာင္းေစမည္႕ ပညာေရးစနစ္ကုိဖ်က္စီးရသည္႕ ဆုိသည္႕ မူ၀ါဒ ကုိသာ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနၾကသည္ ။ အေၿခခံ ပညာေရး စနစ္မွ စကာ တကၠသုိလ္ ပညာေရး စနစ္ အဆုံး ေနရာတုိင္းတြင္ သမုိင္းမွန္တုိ႕ကုိ ေဖ်ာက္ႏူိင္သမွ် ေဖ်ာက္ထားလာၾကသည္ ။ အေတြးအေခၚ အားေကာင္းေစမည္႕ စာေပမ်ား အစား အစီအစဥ္ တက် မရွိသည္႕ စာေပမ်ားကုိ ေယာင္၀ါး၀ါး အေတြမ်ား ၿဖင္႕ေရြးခ်ယ္ကာထုတ္ႏူတ္ သင္ၾကားလာၾကသည္ ။ တတ္ကၽြမ္း နားလည္ေသာ ပညာရွင္မ်ား၏ လမ္းညႊန္ၿပသခ်က္ကုိ အသိညဏ္နည္းပါးသည္႕ လူမုိက္မ်ားက လက္မခံ ။ သူတုိ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ အတုိင္း ၿမန္မာႏူိင္ငံ ပညာေရး စနစ္ကုိ စတင္ဖ်က္စီး လာၾကၿခင္း၏ အက်ိဳးဆက္ကုိ ယေန႕ခတ္လူငယ္မ်ား ခါးသီးဖြယ္ရာခံစား ေနၾကရသည္ကုိ ၿမန္မာႏူိင္ငံ ပကတိ အေနအထားကုိ ၾကည္႕၍ မည္သူမွ် ၿငင္းခ်က္ထုတ္၍ မရ ။

အေၿခခံသင္ရုိးညႊန္းတမ္းမ်ား ခုိင္မာမႈ မရွိၿခင္း ၊ သင္ၾကားၿပသေပးသည္႕ ဆရာဆရာမ်ား၏ အားနည္းခ်က္ ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး ခ်ိဳ႕တဲ႕ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင္ စဥ္ဆက္ မၿပတ္ ပညာသင္ယူေရး စနစ္ဟု အမည္ခံကာ မေအာင္မရွိ ပညာေရး စနစ္တုိ႕ ေပါင္းစုံေသာအခါ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အေတြးအေခၚ ညဏ္ အေၿမာ္အၿမင္ မ်ားကုိ ထိေရာက္ေအာင္ မပံ႕ပုိးေပး ႏူိင္ၾကေတာ႕ ။ ဥယာဥ္ပုိင္ရွင္၏ မ၀ေရစာ လစာေပးထားမႈတုိ႕ေၾကာင္႕ ပန္းပ်ိဳးလက္တုိ႕သည္ ပန္းပင္မ်ားကုိ ခ်စ္ခင္ၿမတ္ႏူိးတန္ဖုိးထားေသာ စိတ္ထားတုိ႕ၿဖင္႕ မၿပဳစုခ်င္ၾကေတာ႕ ။ သင္တင္႕မွ်တေသာ ေၿမၾသဇာ ၊ ေရ ႏွင္႕ ေနေရာင္ ၿခည္ ၊ ေၿမေလာင္းေပါင္းသင္ အစရွိသည္႕ လုိအပ္မႈ တုိ႕ မရၾကေသာအခါ ထုိပန္းပင္တုိ႕မွ ပန္းပြင္႕တုိ႕သည္ လွပစြာ မပြင္႕ဖူးႏူိင္ၾကေတာ႕ ။ ၀မ္း နည္းစရာ ေကာင္းသည္က အခ်ိဳ႕ေသာပန္းပင္မ်ားကား ပြင္႕ဖူးခြင္႕ကုိ မရၾကေတာ႕ေခ် ။ ထုိသုိ႕ မလွမပ ပြင္႕ေနၾကေသာ ပန္းပင္တုိ႕ကုိ ေစ်းကြက္တင္ေသာ အခါ ပန္းဟူသည္႕ ပုံသ႑န္သာ ရွိၿပီး ပန္းပြင္႕တပြင္႕၏ ဂုဏ္အဂၤါၿဖင္႕ မၿပည္႕စုံေသာေၾကာင္႕ ေစ်းေကာင္းမရ ။ ထုိသုိ႕ လွပစြာ မဖူးပြင္႕ႏူိင္ေသာ ပန္းပင္မ်ားနွင္႕ ပြင္႕ဖူးၿခင္းမရသည္ ပန္းပင္တုိ႕ စုေ၀းရာ ဥယာဥ္ၾကီးသည္ လွပမႈတုိ႕ ေပ်ာက္ဆုံးကာ ရုပ္ဆုိး အက်ည္းတန္ေန သကဲ႕သုိ႕ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္လူငယ္မ်ား၏ ညဏ္ရည္ညဏ္ေသြး ထက္ၿမက္မႈတုိ႕ကုိ ပုိမုိ အေထာက္အကူ ၿဖစ္ေစမည္႕ ပညာေရးစနစ္ၾကီး ပ်က္စီးလာေသာ အခါ ထုိသုိ႕ေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားသည္႕ တုိင္းၿပည္ၾကီးသည္လည္း ၿပိဳက်ပ်က္စီးလာသလုိ လူငယ္မ်ား၏ အနာဂတ္သည္လည္း ရည္ရြယ္ခ်က္မဲ႕ကာ ဦးတည္ခ်က္တုိ႕ ေပ်ာက္ဆုံးလာၾကသည္ ။

တကၠသုိလ္ ၊ ေကာလိပ္ ၊ သိပၸံ အသီးသီးမွ သက္ဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ား တြင္ သင္ယူ တတ္ေၿမာက္ၿပီးၿဖစ္ကာ ထုိပညာရပ္တုိ႕တြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ရွိပါသည္ဟု အသိအမွတ္ၿပဳကာ ဘြဲ႕တံဆိပ္မ်ား ေပးအပ္ခ်ီးၿမွင္႕ခဲ႕ေသာ္လည္း ထုိသုိ႕ေသာ ဘြဲ႕ရလူငယ္မ်ား၏ လက္ေတြ႕ကမာၻတြင္ ၀င္ ေရာက္ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြပါက သင္႕တင္႕မွ်တသည္႕ အလုပ္မ်ားကုိ ဖန္တီးေပးႏူိင္မႈ မရွိပါ ။ ထုိအခါ ဘြဲ႕ရလွ်င္ ဘာလုပ္မည္ ၊ မိဘကို ဘယ္လုိ ေထာက္ပံ႕ေပးမည္ ၊ မိမိတုိ႕၏ အနာဂတ္ကုိ ဘယ္လုိ တည္ေဆာက္ၾကမည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႕ကာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပညာသင္ယူၿခင္း၏ အက်ိဳးအၿမတ္ကုိ ခံစားရေတာ႕မည္ဟု ယုံၾကည္ထားၾကသည္႕ လူငယ္မ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္တုိ႕ ဗုန္းဗုန္းလဲၾကခဲ႕ရသည္ ။ လုပ္စရာ အလုပ္မရွိသည္႕အခါ လူငယ္မ်ား၏ ေၿခလွမ္းတုိ႕သည္ ေငြရလြယ္သည္႕ မေကာင္းသည္႕လုပ္ငန္းမ်ား ၊ ေလာင္းကစား လုပ္ငန္းမ်ား ဘက္ ကုိ ဦးတည္လာၾကသည္ ။ ႏူိင္ငံတႏူိင္ငံတြင္ ပညာေရး စနစ္ ၿပိဳက် ပ်က္စီးၿခင္းေၾကာင္႕ လူငယ္မ်ား၏ အနာဂတ္ ဦးတည္ခ်က္ ေပ်ာက္ဆုံးလာသည္ႏွင္႕ တၿပိဳက္နက္ထဲ ထုိလူငယ္မ်ား၏ စာရိတၱမ႑ိဳင္ကုိ ရုိက္ခ်ိဳးလုိက္သလုိ ၿဖစ္သြားသည္ ။ ထုိသုိ႕စာရိတၱမ႑ိဳင္ ပ်က္စီးေနၾကၿခင္းကုိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ တုိ႕ အမ်ားဆုံးေနထုိင္ရာ ႏူိင္ငံမွ လူငယ္မ်ားဟု ၾကိမ္ေၿပာလွ်င္ပင္ ယုံရခက္သည္႕ ညစ္ႏြမ္းသည္႕ လုပ္ရပ္မ်ားက သက္ေသခံေနၾကပါသည္ ။

အထူးသၿဖင္႕ ေက်ာငး္သားထု ညီညြတ္ေရးကုိ ပ်က္ၿပားေအာင္ ေနရာ အႏွံ႕အၿပားတြင္ တကၠသိုလ္ ၊ ေကာလိပ္ ၊ သိပၸံ အစရွိသည္႕ေက်ာင္းမ်ား ဖြင္႕လွစ္လာၾကသည္ ။ သာမန္အားၿဖင္႕ ၾကည္လွ်င္ တုိးတက္လာသေယာင္ ထင္မွတ္မွားေလာက္ေစပါသည္ ။ တကယ္႕လက္ေတြ႕တြင္မူ တကၠသုိလ္ အဆင္႕ေက်ာင္း တစ္ခု ဖြင္႕လွစ္ တည္ေထာင္ထားေသာ္လည္း ဘယ္ေက်ာင္းမွ ဆရာဆရာမ မလုံေလာက္ ၊ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းက မၿပည္႕စုံ ၊ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းက စနစ္တက် မရွိ နဲ႕ ၿမန္မာ႕ပညာေရးကုိ တစတစ တုိးတက္ဖ်က္စီးေနၾကၿခင္းသည္ ၿဖစ္သည္ ။ ေက်ာင္းၿပီး၍ ဘြဲ႕ရလူငယ္မ်ားကုိ ေမးၾကည္႕သည္ ။ သူတုိ႕ကုိယ္တုိင္က ၀န္ခံသည္ ၊ သူတုိ႕ဘာမွ မတတ္ ၊ ထုိသုိ႕ ဘာမွ မတတ္၍ သူတုိ႕ကုိယ္တုိင္လည္း ယုံၾကည္ခ်က္မရွိ ၊ ရည္မွန္းခ်က္တို႕ ေပ်ာက္ဆုံးကုန္ၾကသည္ ။ ကုိယ္႕ဘ၀ ရည္မွန္းခ်က္ေတာင္ ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ လူငယ္မ်ား၏ တုိင္းၿပည္ အေပၚထားေသာ ရည္မွန္းခ်က္ကား ဘယ္လုိလုပ္ ခုိင္မာမႈ ရွိမည္နည္း ။ ဤသည္ကုိ မိဘႏွင္႕ ဆရာတုိ႕က မသိမဟုတ္ သိသိၾကီးနဲ႕ လက္ခံထားၾကၿခင္းက သားသမီးမ်ားကုိ ကုိယ္တုိင္ ဖ်က္စီး လုိက္သလုိ ၿဖစ္ေနသည္ ။ အခ်ိန္တန္၍ လုပ္ငန္းခြင္ ၀င္ၾကရမည္႕ အခ်ိန္ ထုိက္တန္ေသာ အလုပ္မရလွ်င္ လူသဘာ၀ ညည္းညဴၾကသည္ ၊ ယေန႕ခတ္ လူငယ္မ်ားသည္ ညံ႕ဖ်င္းၾကသည္ဟု ေ၀ဖန္ၾကသည္ ။ ထုိသုိ႕ ေ၀ဖန္ၿခင္းသည္ တရားမွ်တမႈ မရွိ ။ ပင္ကုိယ္က ညံ႕ဖ်င္းၿခင္း မဟုတ္ ၊ ညစ္ေထးယုတ္မာေသာ စိတ္မ်ားၿဖင္႕ လူငယ္မ်ားကုိ စနစ္တက် ဖ်က္စီးေနေသာ စနစ္ဆုိးေၾကာင္႕သာ ၿဖစ္သည္ ။ ထုိစနစ္ဆုိးကုိ ဆက္လက္ လက္ခံေနၾကလွ်င္ ေနာင္လာမည္႕ မ်ိဳးဆက္သည္ ယခုထက္ ပုိမုိညံ႕ဖ်င္းမည္မွာ အေသအခ်ာပင္ၿဖစ္သည္ ။

တမ်ိဳးသားလုံး အက်င္႕စာရိတၱႏွင္႕ ပညာေရ ၿမင္႕မားေရး ဆုိသည္႕ေဆာင္ပုဒ္ကုိ လက္ကုိင္ထားသည္႕ စစ္အာဏာရွင္မ်ား သည္ တကယ္႕လက္ေတြ႕တြင္ အေဖာ္အခၽြတ္ အသားေပး အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင္႕ လူငယ္မ်ား၏ အသိညဏ္ကုိ အဆိပ္ခတ္ေသာ ညစ္ႏြမ္းေသာ စာေပမ်ားကို အားေပးေနသေလာက္ စစ္မွန္ေသာ ၿပည္သူလူထု အက်ိဳးၿပဳ အႏုပညာရွင္မ်ားကုိ အမ်ိဳးမ်ိဳး အဖုံဖုံ ဒုကၡေပးလွ်က္ ရွိေနသည္႕ကုိ လက္တေလာတြင္ ၿဖစ္ပြားခဲ႕သည္႕ အႏုပညာရွင္ ၁၂ ဦး ၏ အႏုပညာလုပ္ပုိင္ခြင္႕ကုိ ပိတ္ပင္လုိက္ၿခင္းက သက္ေသၿပလွ်က္ ရွိသည္ ။ ၿပည္သူလူထု ကုိ အက်ိဳးၿပဳတဲ႕ အႏုပညာရွင္ေတြကုိ အာဏာရွင္ေတြက အႏုပညာလုပ္ခြင္႕ ပိတ္ပင္လုိက္သလုိ ၿပည္သူလူထုကလည္း အာဏာရွင္ စနစ္ တည္ၿမဲေရး အတြက္ ကူညီပံ႕ပုိးေပးေနတဲ႕ အႏုပညာရွင္ အမည္ခံ လူတစ္စု ကုိ ၿပန္လည္ ဒဏ္ခတ္တဲ႕ အေနနဲ႕ အဲဒီလူေတြ ပါ၀င္ သရုပ္ေဆာင္တဲ႕ ဇတ္ကားေတြ ၊ သီခ်င္းေတြ ၊ စာေတြကုိ အားမေပးဘဲ ေနလုိ႕ရပါတယ္ ။ အဲဒီလုိသာ ၿပည္သူလူထုက ညီညာစြာ တုန္႕ၿပန္ႏူိင္ရင္ ၿပည္သူလူထု အက်ိဳးၿပဳ အႏုပညာရွင္ ေတြ ဘက္က ရပ္တည္ေနတယ္ ဆုိတာကုိ သက္ေသၿပႏူိင္သလုိ ၊ အာဏာရွင္ လက္ကုိင္ဒုတ္ လုပ္စားတဲ႕လူေတြကုိ ၿပည္သူလူထုက လက္မခံပါဘူး ဆုိတာ သက္ေသၿပႏူိင္တဲ႕ တခုတည္းေသာ အလြယ္ကူဆုံး လုပ္ေဆာင္ ႏူိင္တဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ၿဖစ္တယ္လုိ႕ က်ေနာ္ ထင္ၿမင္ ယူဆမိပါတယ္။


၁၉၂၀-ခုႏွစ္ကာလတြင္ အမ်ိဳးသားပညာေရးလႈပ္႐ွားမႈ၏ ေခါင္းေဆာင္ ဆရာႀကီးသခင္ကိုေတာ္မိႈင္းက ဂႏၴေလာကမဂၢဇင္းတြင္ “ေခတ္ဆိုးလွ်င္ ေခတ္ကို အျပစ္မဆိုသာ။ ထုိေခတ္တြင္႐ွိေသာ သူတို႔ကိုသာ အျပစ္ဆိုစရာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ငါတို႔ေခတ္အတြက္ ငါတို႔တာ၀န္ႀကီးေပတကားဟု မ်ားမ်ားႀကီး ႏွလံုးသြင္းအပ္ေပသည္” ဟုေရးသား တိုက္တြန္းခဲ့၏။ ယေန႕ခ်ိန္ခါတြင္လည္း ၿမန္မာႏူိင္ငံ၏ ပညာေရး အဆင္႕အတန္း နိမ္႕က်ေနသည္ကုိ လက္ခံထားသည္႕ က်ေနာ္တုိ႕ကုိသာ အၿပစ္ဆုိစရာ ရွိသည္ ။ အာဏာရွင္တုိ႕က စနစ္တက် ဖ်က္စီးသည္ ။ သူတုိ႕ အေပါင္းအပါမ်ားက အားတက္သေရာ ကူညီေထာက္ပံ႕ေပးၾကသည္ ။ က်ေနာ္တုိ႕ ႏူိင္ငံသူ ႏူိင္ငံသားမ်ားကမူ တြန္းလွန္ရန္ စိတ္ကူးမရွိၾက ၊ အာဏာရွင္စနစ္ဆုိးေအာက္မွ လြတ္ေၿမာက္ေအာင္ ဦးေဆာင္ က်ိဳးစားေပးေနသူမ်ားကုိ မကူညီခ်င္ၾက ၊ ၾကားေန၀ါဒဟု ေၾကြးေၾကာ္ကာ ေမ်ာလုိက္ ေနၾကၿခင္းေၾကာင္႕သာ ၿဖစ္ေပသည္ ။ ထုိ႕ေၾကာင္႕ အာဏာရွင္ စနစ္ဆုိးၾကီးေၾကာင္႕ ခံစားေနရတဲ႕ ဒုကၡေတြကုိ ညည္းညဴေနၾကမယ္႕ အစား ကုိယ္လုပ္ႏူိင္သေလာက္ လုပ္ၿပီး တုန္႕ၿပန္တာ ပုိမုိ ထိေရာက္မွာ အမွန္ပါဘဲ ဆုိတာ ယုံၾကည္ေစခ်င္ပါတယ္ ။

တုိင္းၿပည္ တၿပည္ အာဏာရွင္ စနစ္ေအာက္မွ ရုန္းထြက္၍ ဒီမုိကေရစီ ႏူိင္ငံ တည္ေဆာက္မည္ ဆုိလွ်င္ ႏူိင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အင္အား ေကာင္းမြန္ဖုိ႕ လုိအပ္သလုိ ႏူိင္ငံေရး မဟုတ္သည္႕ ၿပည္သူလူထု ကုိယ္စားၿပဳ အၿခားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လည္း အထူးလုိအပ္ပါသည္ ။ ေက်ာင္းသားထုကုိ ကိုယ္စားၿပဳသည္႕ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ၊ အလုပ္သမားမ်ားကုိ ကုိယ္စားၿပဳသည္႕ အလုပ္သမား သမဂၢ ၊ လူငယ္မ်ားကုိ ကုိယ္စားၿပဳသည္႕ လူငယ္ သမဂၢမ်ား အစရွိသည္႕ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အင္အားေကာင္းမြန္ေစဖုိ႕ အထူးလုိအပ္ပါသည္။ ထုိသုိ႕ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အၿမဲအင္အားေတာင္႕တင္းေနမွသာ ဒီမုိကေ၇စီ စနစ္ကုိ ၾကာရွည္စြာ ထိန္းသိမ္းေစာင္႕ေရွာက္ႏူိင္မည္ ၿဖစ္သည္ ။ ထုိသုိ႕ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အင္အားေကာင္းမြန္လာသည္ ႏွင္႕ တၿပိဳင္နက္ထဲ သူတုိ႕ ထုိင္ခုံ စတင္ယိုင္နဲ႕လာႏူိင္သည္ကုိ သိေသာ စစ္အာဏာရွင္မ်ားသည္ ၿပည္သူလူထု ကုိယ္စားၿပဳ ႏူိင္ငံေရးပါတီ ၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ၊ အလုပ္သမား သမဂၢႏွင္႕ ႏွင္႕ လူငယ္သမဂၢ အစရွိသည္႕ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တရား၀င္ ဖြဲ႕စည္းခြင္႕ကုိ ပိတ္ပင္ထားလုိက္ၾကသည္ ။ တရား၀င္ ရွိၿပီးသာ ႏူိင္ငံေရး ပါတီမ်ားကို မတရား အသင္းေၾကၿငာ တတ္ၾကသည္ ကုိ ယေန႕တြင္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏူိင္ရ ပါတီ NLD ကုိ တရားမ၀င္ ႏူိင္ငံေရး ပါတီ အၿဖစ္ တရားမ၀င္ေၾကာင္ း ေၾကၿငာလုိက္သလုိ သမဂၢမ်ား ဖြဲ႕စည္းၿခင္းကုိ ပိတ္ပင္ထားလုိက္သည္က မ်က္ၿမင္ ထင္ရွားေတြ႕ၿမင္ရပါသည္ ။

သူတုိ႕ လုပ္သမွ် ေခါင္းငုံ႕ခံေနၾကလွ်င္ ေနာင္လာမည္႕ အနာဂတ္တြင္ ၿပည္သူလူထု စီးပြားေရး ယခုထက္ ပုိမုိၾကပ္တည္းလာမည္ ၊ ပညာမသင္ႏူိင္ေသာ လူအေရ အတြက္ ႏွင္႕ ဘြဲ႕ရပညာမတတ္မ်ား ပုိမုိ မ်ားၿပားလာမည္ ၊ တုိင္းၿပည္ ဆင္းရဲသည္႕ အတြက္ အလုပ္အကုိင္ ရွားပါးမႈတုိ႕ေၾကာင္႕ ရာဇ၀တ္မႈ မ်ား ပုိမုိ ၿဖစ္ပြားလာမည္ ။ မိဘတုိ႕ စီးပြားေရး ၾကပ္တည္းမႈသည္ သားသမီးတုိ႕၏ အက်င္႕စာရိတၱကုိ ဖ်က္စီးထားသလုိ ၿဖစ္သည္႕ အတြက္ တုိင္းၿပည္၏ အနာဂတ္ သမီးပ်ိဳမ်ားသည္ ခႏာၱကုိယ္ ကုိ အရင္းၿပဳကာ စီးပြားရွာသည္႕ အလုပ္မ်ား ပုိမုိ မ်ားၿပားလာေပမည္ ၊ ထုိ႕သုိ႕ အဘက္ဘက္က ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္တုိ႕ ရွိေနသည္႕ အခါကာလတြင္ အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓါတ္တို႕ ေပ်ာက္ဆုံးကာ လူမ်ိဳးပါ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေစႏူိင္သည္ ။

ဆင္ၿခင္ၾကည္႕ပါ ၿပည္သူလူထု အေပါင္းတုိ႕ ၊ ကုိယ္ရွာမွ ကုိယ္စားရတယ္ ဆုိတဲ႕ စကားက မွန္တယ္လုိ႕ ယူဆေနၾကတာ မွားတယ္လုိ႕ ယူဆလုိ႕ မရေပမယ္႕ အတိအက် မွန္ပါတယ္လုိ႕လည္း ေၿပာလုိ႕လည္း မရပါဘူး ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပညာသင္ယူထားကာ ႏူိင္ငံေတာ္က အသိပညာရွင္ အတတ္ပညာရွင္ တစ္ေယာက္ အေနနဲ႕ အသိအမွတ္ၿပဳခံထားရတဲ႕ လူတစ္ေယာက္က လမ္းေဘး ေစ်းသည္ ၊ ဆုိက္ကားသမားေလာက္ေတာင္ ၀င္ေငြ မရရွိတာဟာ ကုိယ္လုပ္ သေလာက္ကုိယ္႕ အခြင္႕အေရး ခံစားရလုိ႕လား ၊ ကုိယ္လုပ္ေနတဲ႕ အလုပ္နဲ႕ ထုိက္တန္တဲ႕ အခြင္႕အေရး ရေနၾကလုိ႕လား ၊ ကုိယ္သင္ထားတဲ႕ ပညာနဲ႕ လုိက္ေလ်ာ ညီေထြတဲ႕ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈ ၿပဳႏူိင္ ၾကလုိ႕လား ။ သမၼာ အာဇီ၀ က်က် အလုပ္လုပ္ႏူိင္ၾကတဲ႕ အစုိးရ ၀န္ထမ္း ရွိေသးလုိ႕လား ။ အခ်ိဳ႕က လိမ္တယ္ ၊ အခ်ိဳ႕က ခုိးတယ္ ၊ အခ်ိဳ႕က ေတာင္းစားတယ္ ၊ အခ်ိဳ႕က ဒါးၿမ တုိက္တယ္ ၊ ဘယ္မွာလည္း ၿဖဴစင္တဲ႕ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈ ။ သူခုိးေတြ စုေနတဲ႕ ေနရာမွ ခုိးတဲ႕ အလုပ္က မထူးဆန္းေပမယ္႕ ၿဖဴစင္စြာ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈ ၿပဳေနတဲ႕ လူေတြဘက္က ၾကည္႕လုိက္ရင္ အင္မတန္ ရႊံမုန္းစရာ ေကာင္းတဲ႕ အကုသုိလ္ အလုပ္ကုိ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ၾကီး လုပ္ကုိင္ ေနသလုိ ခံစားရတယ္ ။
ထမင္း နပ္မွန္ဖုိ႕ အတြက္ အကုသုိလ္ အလုပ္ေတြ ေန႕စဥ္လုပ္ကုိင္ ရွာေဖြ စားေသာက္ေနရတဲ႕ ဘ၀ေတြမွာ ေပ်ာ္၀င္ၿပီး ကုိယ္ရွာမွ ကုိယ္စားရတာ ဆုိတဲ႕ လူေတြရဲ႕ စကားက မွန္ေနေသးရဲ႕လား အေၿဖာင္႕ အတုိင္းဘဲ စဥ္းစားၾကည္႕ပါ ။

ေအးခ်မ္းသာယာကာ ေခတ္မွီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေနတဲ႕ ႏူိင္ငံမွာ လူ႕အခြင္႕အေရး ဆုိတာ အၿပည္႕အ၀ ရွိသလုိ ။ ကုိယ္ရွာ ႏူိင္သေလာက္ ကုိယ္ ခံစားခြင္႕ ရွိပါတယ္ ၊ ႏူိင္ငံသားတုိင္း အိမ္ယာ ပုိင္ဆုိင္ႏူိင္ရမယ္ ၊ ဒါေပမယ္႕ ကုိယ္႕၀င္ေငြ ေပၚမွာ မူတည္ၿပီး အိမ္အဆင္႕ အတန္းေတာ႕ ကြာသြားမွာပါ ။ ႏိူင္ငံသားတုိင္း ဖုန္းကုိင္ ႏူိင္ၾကတယ္ ၊ ကုိယ္ရွာ ႏူိင္သေလာက္ ေပၚမူတည္ ၿပီး ဖုန္း အမ်ိဳးအစားေတာ႕ ကြာမွာေပါ႕ ။ ကုိယ္ရွာ ႏိူင္သေလာက္ ရွာပုိင္ခြင္႕ ရွိသလုိ ၊ ကုိယ္ၾကိဳးစားရင္ ၾကိဳးစားတဲ႕ အခြင္႕အေရးကုိလည္း ရရွိေနၾကပါတယ္ ။ ႏူိင္ငံတကာက စစ္သားေတြဟာ ၿမန္မာႏူိင္ငံက စစ္သားေတြလုိ ၿပည္သူကုိ သတ္မွ ထမင္း၀ တာ မဟုတ္ပါဘူး ။ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ယႏာၱရား ကုိ က်ားကန္ေပးထားတဲ႕ အေၿခခံ တပ္မေတာ္သားေတြ ၊ ၿပည္႕သူ၀န္ထမ္းေတြ လည္း ၿပည္သူလူထုနဲ႕ အတူတူ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေနၾကပါလွ်က္ ႏွင္႕ ဒီစနစ္ၾကီးကုိ ေထာက္ခံေပးၿပီး ကုိယ္႕ဘ၀ ကို နစ္မြန္းသထက္ နစ္မြန္းေအာင္ လုပ္ေနၾကမယ္႕ အစား ရုန္းထြက္ေစခ်င္ပါတယ္ ။

" ႏူိင္လုိသူ ကုိ အရႈံးေပး ႏွလုံးေအးတဲ႕ ေဆး " ဟူသည္႕ ၿမန္မာ စကားပုံ တခု ရွိပါသည္ ။ ထုိစကားသည္ ခႏၱီပါရမီကုိ အဆုံးစြန္ထိက်င္႕ၾကံပြားမ်ားကာ တဖက္သား ကုိ အရႈံးေပးလုိက္ရ၍ ေက်နပ္ ၀မ္းေၿမာက္သူ မ်ား အတြက္ တကယ္ေကာင္းပါသည္ ။ သုိ႕ေသာ္ ကုိယ္တုိင္က အရႈံးေပးလို စိတ္မရွိပါဘဲႏွင္႕မတတ္သာ၍ အရႈံးေပးလုိက္ ရသူမ်ား အတြက္ ႏွလုံးမေအးတဲ႕ အၿပင္ ပုိမုိ ဆုိး၀ါးလာသည္ကုိ ေတြ႕ရွိႏူိင္သည္ ။ ကုိယ္ကုိ အၿမဲတမ္း အႏူိင္ယူလုိသူကုိ မေက်နပ္ဘဲ အရႈံးေပး ေနရသည္႕ အခါ အစ ပထမတြင္ သိပ္မသိသာေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ တၿဖည္းၿဖည္းႏွင္႕ နာၾကည္းမုန္းတီးလာသည္ ၊ ရႊံရွာလာသည္ ၊ တုန္႕ၿပန္ ခ်င္စိတ္ေတြ ေပါက္လာ သည္ ။ ထုိ႕သုိ႕ လုပ္ခ်င္စိတ္ေတြ ေပါက္ဖြားေနေသာ္လည္း စိတ္ထဲတြင္ အေၾကာက္တရားက လႊမ္းမုိးေနသည္႕ အခါ ကုိယ္႕ကုိကုိယ္ ၿပန္ၿပီး ေဒါသထြက္လာ သည္ ၊ ကုိယ္႕ႏွင္႕ စိတ္ တထပ္တည္း မက်ေတာ႕ ၊ ထုိအခါ စိတ္မၾကည္ ၊ စိတ္မၾကည္လင္သည္႕ အတြက္ ညဏ္ မရႊင္ေတာ႕ ၊ ညဏ္မရႊင္ေသာ အခါ အေတြးအေခၚတုိ႕ ညစ္ညမ္းလာသည္ ၊ လူ႕သဘာ၀ အရ စိတ္ညစ္လွ်င္ တရားထုိင္သူထက္ ၊ မဟုတ္တာ လုပ္ကာ စိတ္ထြက္ေပါက္ ရွာသူ က မ်ားသည္ ။ အေတြးအေခၚတုိ႕ ညစ္ညမ္းလာသည္႕ အခါ ကမာၻေစာင္႕ တရားဟု လူသိမ်ားသည္႕ အရွက္ အေၾကာက္ တရားတုိ႕ကုိ အၿမင္လြဲမွားလာၾကသည္ ။ မေကာင္းတာ လုပ္ရမည္ကုိ မရွက္ၾကဘဲ ေကာင္းတာလုပ္တာကုိ ရွက္လာတတ္ၾကသည္ ။ အကုသုိလ္ အလုပ္ လုပ္ရမည္ကုိ မေၾကာက္ၾကဘဲ ကုသုိလ္ အလုပ္ လုပ္ရမည္ကုိ ေၾကာက္လာၾကသည္ ။

အေတြးအေခၚ ညစ္ညမ္းလာသည္႕အခါ ကုိယ္႕ကုိ ကုိယ္ေတာင္ မယုံၾကည္ၾကတဲ႕ လူေတြဟာ အခါ သူတပါးကုိ ယုံၾကည္ဖုိ႕ ဆုိတာ ပုိမုိခက္ခဲလာတယ္ လူတုိင္းကုိ သံသယနဲ႕လုိက္ၿပီး ၾကည္႕လာတတ္ၾကတယ္ ၊ ကုိယ္႕စိတ္နဲ႕ႏႈိင္းၿပီး လူတကာကုိ တုိင္းတာလာၾကတယ္ ။ အဲဒီလုိ အဘက္ဘက္က အားနည္းခ်က္ေတြ ေၾကာင္႕ ၿမန္မာ ဒီမုိကေရစီ အေရး လုပ္ရွားေနသူေတြကုိ လုပ္စားေနပါတယ္ဆုိၿပီး ၀ါးလုံးရွည္နဲ႕ ပတ္သိမ္းၿပီး ရမ္းသမ္းေၿပာလာၾကတယ္ ။ ဒီလုိ အက်ိဳးဆက္ေတြေၾကာင္႕ လုပ္ရွားေနသူေတြကုိ ကူညီပံ႕႔ပုိးခ်င္ၾကတဲ႕ လူေတြရဲ႕ အေတြးအေခၚေတြပါ
ေ၀၀းါကုန္တယ္ ။ ငါတုိ႕ကူညီလည္း အလကားပါဘဲ ၊ တကယ္လုပ္ရွားတဲ႕ လူေတြ လက္ထဲမေရာက္ဘဲ လုပ္စားတဲ႕လူေတြလက္ထဲ ေရာက္သြားႏူိင္တဲ႕ ဆုိတဲ႕ အေတြးအေခၚေတြကုိ လက္ကုိင္ထားလာၾကတယ္ ။ ေနာက္ဆုံးရလဒ္က ၿပည္သူလူထု ေကာင္းစားေရး ဦးတည္ခ်က္ကုိ ဘ၀ေတြ ေပးဆပ္ၿပီး လုပ္ကုိင္ေနၾကတဲ႕ လူေတြက လုပ္ရွားဖုိ႕ ခြန္အားေတြ နည္းပါးကုန္တယ္ ။ တုိင္းၿပည္ အတြက္ တကယ္လုပ္ေပးေနတဲ႕လူေတြမွာ သူတုိ႕ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားရွာဖုိ႕ အခ်ိန္မရွိၾကပါဘူး ။ၿပည္သူလူထု အတြက္ အလုပ္ လုပ္ေပးေနတဲ႕ လူေတြကုိ ၿပည္သူလူထုက ၿပန္လည္ကူညီေပးမွသာ ၿမန္မာ႕ႏူိင္ငံ ဒီမုိကေရစီ ဆုိတဲ႕ ပန္းတုိင္ကုိ ဆြဲကုိင္ ႏူိင္မွာပါ ။

တုိင္းၿပည္တၿပည္ကုိ ဖ်က္စီးဖုိ႕က အလြယ္ေလးပါ ၊ ၿပန္လည္ ထူေထာင္ဖုိ႕ အတြက္ အင္မတန္ ခက္ခဲပါတယ္ ။ လြတ္လပ္ေရး ဆုိတဲ႕ ပန္းတုိင္ကုိ ဆြဲကုိင္ဖုိ႕ က်ေနာ္တုိ႕ တုိင္းၿပည္ရဲ႕ ေက်းဇူးရွင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အပါအ၀င္ အာဇာနည္ သူရဲေကာင္းတုိ႕ အေသြးအသာေတြကုိ ေတာ္လွန္ေရး ယဇ္ပလႅင္မွာ ရဲရဲၾကီး ပူေဇာ္ခဲ႕ၾကလုိ႕ လြတ္လပ္တဲ႕ ႏူိင္ငံ အၿဖစ္ရပ္တည္ေနႏူိင္တာပါ ။
ယေန႕အခါမွာ ၿမန္မာႏူိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးဟာ တရုတ္လက္ေအာက္ကုိ က်ေရာက္ေနပါၿပီ ။ ဒါတင္ဘဲလားဆုိေတာ႕ မဟုတ္ေသးပါဘူး အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာကုိပါ စတင္ထိပါးလာပါၿပီ ဆုိတာ ယေန႕မ်က္ေမွာက္ ၿမန္မာႏူိင္ငံေရးမွာ တရုတ္က ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ေနတာကုိ ေတြ႕ၿမင္ေနရပါၿပီ ။

ႏူိင္လုိလွ်င္ အရႈံးေပး ႏွလုံးေအးတဲ႕ ေဆး" ၾကီးကုိ ကုိယ္ရင္ထဲက သီးခံၿခင္း တရား မၿပည္႕စုံဘဲ ေသာက္သုံးေနၾကတဲ႕ အခါ ၾကံဳေတြရတဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ ၿပႆနာေတြ ၊ ဆုိးက်ိဳးေတြကုိ ဆက္လက္ မခံစားခ်င္ၾကဘူးဆုိရင္ေတာ႕ အႏူိင္ယူေနသူေတြကုိ အရႈံးမေပးၾကပါနဲ႕ ။ မိမိတုိ႕ တတ္ႏူိင္တဲ႕ဘက္က တုန္႕ၿပန္ တြန္းလွန္ၾကပါ ၊ ကုိယ္တုိင္ ပါ၀င္ မေဆာင္ရြက္ႏူိင္တဲ႕ ၿပည္ပေရာက္ ၿမန္မာေတြက ေငြအားနဲ႕ ကူညီေပးၾကပါ ၊ တကယ္လုပ္ရွား ေနသူမ်ားကုိ ၀န္း ရံေပးၾကပါလုိ႕ ေလးစားစြာ ေမတၱာရပ္ခံ လုိက္ပါသည္ ။ မိမိတုိ႕က်ရာ အခန္းဂ႑ကေန ကုိယ္တတ္ႏူိင္တဲ႕ တာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ေပးၾကကာ မၾကာမွီအခ်ိန္အတြင္းမွာ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တကာ ေခတ္မွီဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ ႏူိင္ငံေတာ္ၾကီးဆီသုိ႕ ညီညာစြာ စတင္ ခ်ီတက္ၾကပါစုိ႕..................။


ခင္မင္ေလးစားလွ်က္

ဗမာ႕ေသြး

http://www.facebook.com/note.php?created&&note_id=176245805726408#!/note.php?note_id=176245805726408

No comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေရးသားခြင့္ရွိပါသည္။ အမ်ားသူငါဖတ္ရန္မသင့္ေသာ ရုိင္းျပေသာစကားလံုးမ်ား သံုးစြဲပါက ဖ်က္ျခင္းခံရပါမည္။
ေ၀ဖန္ေရးနွင့္ အၾကံေပးျခင္းမ်ားကို လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုရလ်က္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ေအးနႏၵာေအာင္

ကမာၻအႏွံ႕ကသတင္းေတြ....