Wednesday, July 11, 2012

ျမန္မာ႔ခရီးသြားလုပ္ငန္း စန္းထလာမူေၾကာင့္ ထိိုင္းအတြက္အႏၱရာယ္ရိွလာႏိုင္

yangonchronicle

(Bangkok Post မွ 9 July 2012 ရက္စဲြပါ “Thai tourism at risk from Myanmar travel boom” သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ျမန္ဆန္စြာၾကီးထြားလာေသာ ခရီးသြားကာလသည္ ေဒသတြင္း အဓိကဂိတ္ေပါက္ျဖစ္ေနေသာ ထိုင္းႏိုင္္ငံ၏အေနအထားကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ထိုင္းခရီးသြားေအဂ်င္စီမ်ားက ထိုင္းအစိုးရကို မေန႔ကသတိေပး ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ျမန္မာ့ဟိုတယ္ခရီးသြားဝန္ၾကီးဦးေ႒းေအာင္က ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ႐ုတ္တရက္မ်ားျပားလာေသာ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကို ႏိုင္နင္းစြာ ဧည့္ခံ ႀကိဳဆိုရန္အတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားကို ျမင့္တင္လ်က္ရိွသည္ဟု မေန႔က ဆာဆင္ဘန္ေကာက္ဖိုရမ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ မွတ္ခ်က္ေပးမူမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာခရီးသြားလုပ္ငန္းဝန္ၾကီးက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ေမြးကင္းစအဆင့္သာရိွေသးေၾကာင္း ဝန္ခံေသာ္လည္း ခရီးသြား ဧည့္သည္အေရအတြက္ ျမန္ဆန္စြာ တိုးပြားလာေနေၾကာင္း ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။

ယခုႏွစ္ ပထမ ၆ လအတြင္း ရန္ကုန္နွင့္ မႏၱေလးေလဆိပ္မ်ားသ္ုိ႔ ဝင္ေရာက္လာေသာ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသည္ အေရအတြက္သည္ မနစ္ကထက္ ၅၀ ရာခိုင္နႈန္း ပိုမ်ားသည္ဟု ဦးေ႒းေအာင္က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလာျပီးေနာက္ပိုင္း အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအခ်က္အခ်ာအျဖစ္ သူ႔ကိုယ္သူထူေထာင္ႏိုင္ရန္ အလားအလာေကာင္းေနသည္ဟု ေစ်းကြက္အကဲခတ္သမားမ်ားကလည္း ယံုၾကည္ေနၾကသည္။

ဦးေ႒းေအာင္က ဆက္လက္၍ “၎ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္နိုင္ေရးအတြက္ အေျခခံအေဆာက္အဦး ဖြံ႕ျဖိဳးမူသည္ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေနာ္ေဝးအစိုးရ၏ ပ့ံပိုးကူညီမူျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း master plan ကို ေရးဆြဲေနေၾကာင္း အစီအစဥ္မ်ားထဲတြင္ လာမည့္နွစ္ အနည္းငယ္အတြင္း ရန္ကုန္ႏွင့္ ၁၅ ကီလိုမီတာအကြာတြင္ နိုင္ငံတကာေလဆိပ္သစ္တစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္ရိိွေၾကာင္း၊ မၾကာမီကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းအေျခခံအေဆာက္အဦးက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ား စုျပံဳေရာက္ရိွလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အေရအတြက္တိုးပြားလာေသာတိုးရစ္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာဧည့္သည္မ်ားအတြက္ ဟိုတယ္ခန္းမ်ားလံုေလာက္မႈ မရိွေၾကာင္း” ရွင္းလင္းေၿပာဆိုသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား ဖံြ႔ျဖိဳးမူမရိွခဲ့ရျခင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးနွင့္လံုျခံဳေရးျပႆနာမ်ားက အတားအဆီးျဖစ္ခဲ့သည့္ အျပင္ အေနာက္အုပ္စုနိုင္ငံမ်ားက အေရးယူဒဏ္ခတ္ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ဦးေ႒းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။ အစိုးရႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရိွသူမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမူအလြဲမ်ားကိုမူ ဦးေ႒းေအာင္က ဝန္ခံေျပာၾကားျခင္းမျပဳပါ။

ကူးစက္ျပန္႔ပြားႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကလည္း Sanctions မ်ား ပိတ္ဆို႔ထားျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားမွဟိုတယ္ လုပ္ငန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္နွံသူမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာသြားခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း လက္ရိွအာဏာရစိုးရက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး၊ စီးပြားေရးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးတို႔ကို ဆက္တိုက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ကတိျပဳထားေသာေၾကာင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑သည္ ယခုအခါ ျပန္လည္ရွင္သန္လာေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း” ဦးေ႒းေအာင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Shangri-la အုပ္စုက အခန္း၂၄၀ ဟိုတယ္တစ္ခုတည္ေဆာက္ေနျပီး Accor အုပ္စုႏွင့္ အိႏိၵယ Oberoi တို႔ကလည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စိတ္ဝင္စားေနသည္ဟု သိရိွရသည္။ လက္ရိွ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဟုိတယ္ႏွင့္ တည္းခုိခန္းေပါင္း ၂၅၀၀၀ ခန္႔ရိွသည္ဟုဆိိုသည္။

ျမန္မာ့ဟိုတယ္ခရီးသြားဝန္ႀကီး ဦးေ႒းေအာင္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား ဟိုတယ္ႏွင့္စားေသာက္ဆိုင္လုပ္္ငန္းမ်ားတြင္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေပးထားေသာ္လည္း ေျမပိုင္ခြင့္မရိွဘဲ ၄၅ ႏွစ္ ေျမငွားစာခ်ဳပ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေနာက္ထပ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုုင္ရာ စည္းကမ္းသစ္မ်ားကိုလည္း စဥ္းစားၾကံဆေနသည္ဟု ဦးေဌးေအာင္က ဆိုသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကလည္း ပ်မ္းမွ် GDP ၇.၇ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ တစ္ဦးျခင္း GDP ၃ ဆတိုးေစရန္ရည္မွန္းကာ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ငါးႏွစ္ကာလဖံြ႕ျဖိဳးေရးအစီအစဥ္ကို ခြင့္ျပဳထားသည္ဟု သိရိွရသည္။

ထိုင္းအစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမွတဆင့္ အျပန္အလွန္အက်ဳိးရိွေစမည့္ လက္ေတြ႕သေဘာမဟာဗ်ဳဟာကို ခ်မွတ္သင့္သည္ဟု ထိုင္း ခရီးသြားေအဂ်င္စီမ်ားအသင္းအတြင္းေရးမူဳးခ်ဳပ္ ခ်ာရြန္ဝါဂါနာႏြန္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ေလွနံဓါးထစ္ မေျပာင္းလဲေသာမူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားထံ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား လက္လြတ္ဆံုးရံႈးရေတာ့မည့္ အႏၱရာယ္ရိွေနၿပီဟု ခ်ာရြန္ဝါဂါနာႏြန္က သတိေပးေျပာၾကားသည္။
yangonchronicle

No comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေရးသားခြင့္ရွိပါသည္။ အမ်ားသူငါဖတ္ရန္မသင့္ေသာ ရုိင္းျပေသာစကားလံုးမ်ား သံုးစြဲပါက ဖ်က္ျခင္းခံရပါမည္။
ေ၀ဖန္ေရးနွင့္ အၾကံေပးျခင္းမ်ားကို လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုရလ်က္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ေအးနႏၵာေအာင္

ကမာၻအႏွံ႕ကသတင္းေတြ....