Sunday, May 15, 2011

ေျမငလ်င္ေဘးဒဏ္ခံေဒသသုိ႔လုပ္အားေပးသြားေရာက္မည့္သူမ်ားအားအလုိရွိေနသည္

က်ေနာ္၊ က်မတုိ႔၏ ဒုကၡသည္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႔အစည္း (JAR/ Japan Association for Refu¬gees) သည္ ဒုကၡသည္မ်ားက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ေအးခ်မ္းစြာ အေျခခ် ေနထုိင္သြားႏုိင္ရန္အတြက္ ဒုကၡသည္ တဦးခ်င္း ဆီကုိ အကူအညီ ေပးေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ပါသည္။
ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ဒုကၡသည္မ်ားမွ၊ မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပြားသြားေသာ တုိးဟုတ္ကု ခန္းတုိး ေျမငလွ်င္ေၾကာင့္ (ငလွ်င္ ေဘးဒဏ္ခံ ေဒသမ်ားကုိ အကူအညီ ေပးခ်င္တဲ့အတြက္ ဘယ္လုိ လုပ္ေဆာင္ရင္ ေကာင္းမည္လဲ)ဟု (ထုိေဒ သမ်ားသုိ႔ အျမန္သြားေရာက္ကာ အကူအညီ ေပးျခင္ေၾကာင္း) ေျပာဆုိ လာခဲ့တာေတြကုိ ငလွ်င္ လႈပ္ၿပီးေနာက္တြင္ JARသုိ႔ အေျမာက္အမ်ား ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကား လာခဲ့ပါတယ္။ မိမိႏုိင္ငံကုိ ျပန္၍မရေသာ ဒုကၡသည္မ်ားမွာ၊ ေနသား ထုိင္သား မက်ေသာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ေနထုိင္ စားေသာက္မႈ၊ ကာလ ၾကာရွည္ေသာ ဒုကၡသည္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း အဆင့္ဆင့္၊ နည္းပါးေသာ ေထာက္ပံ့မႈ မ်ားၾကားတြင္ က်ပ္က်ပ္ တည္းတည္း ေနထုိင္လွ်က္ရွိေန ပါသည္။
ထုိအေျခအေန မ်ားၾကားမွ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကုိ ဒုတိယ ေမြးရပ္ဌာေနလုိ႔ သေဘာထားၿပီး၊ ဂ်ပန္လူ႔ေဘာင္ အဖြဲ႔အ စည္းအတြင္းမွ တေယာက္အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ တတ္ႏုိင္သည့္ဘက္မွ အက်ဳိးျပဳျခင္ သည္ဟူေသာ စိတ္ဓာတ္ကုိ ေန႔ စဥ္ အၿမဲ စိတ္ဝယ္ထားလွ်က္ ရွိၾကပါသည္။ တုိးဟုတ္ကု ခန္းတုိး ေျမငလွ်င္ လႈပ္ၿပီး ခ်က္ျခင္း၊ တခ်ဳိ႕ေသာ ဒုကၡသည္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ အင္အားျဖင့္ အလႈေငြမ်ားကုိ ေကာက္ခံျခင္း၊ ငလွ်င္ေဘးဒဏ္ခံ ေဒသမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားအ တြက္ အစားအေသာက္မ်ားကုိ ခ်က္ျပဳပ္ ေႂကြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။
JAR တြင္ ငလွ်င္ ဒုကၡႀကဳံေဒသမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ပံ့ပုိးျခင္းႏွင့္ တပါတည္း၊ ဒုကၡသည္မ်ားမွ (ငလွ်င္ေဘး ဒဏ္ခံ ေဒသမ်ားကုိ အကူအညီ ေပးျခင္ေၾကာင္း)၊ (ဂ်ပန္လူ႔ေဘာင္ အဖြဲ႔အစည္းသုိ႔ အက်ဳိးျပဳ ေစျခင္ေၾကာင္း) ဆုိသည့္ သေဘာထားကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္းတရပ္အျဖစ္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ အတူ ငလွ်င္ေဘး ဒဏ္ခံေဒသမ်ားကုိ ကူညီေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ငန္းကုိ စတင္ လုပ္ေဆာင္ လုိက္ပါသည္။
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ေနထုိင္ေနေသာ ဒုကၡသည္မ်ား၏ တက္တက္ႂကြႂကြ ပါဝင္လႈပ္ရွားမႈကုိ က်ဳိဆုိ ေနပါသည္။ လုပ္အားေပး လုပ္ေဆာင္ျခင္းတြင္ ဂ်ပန္လူမ်ဳိးမ်ားအပါအဝင္၊ ႏုိင္ငံျခားသား ပညာသင္ ေက်ာင္းသားမ်ားပါ အတူတကြ ပါဝင္လုပ္အားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဤလုပ္ငန္းကုိ CIVIC FORCE/ JELA (Japan Evangelical Lutheran Association)/ Refugee Coordination Committee Japan (RCCJ) တုိ႔မွပံ့ပုိးမႈျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လွ်က္ရွိပါသည္။
လုပ္အားေပး ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္


လုပ္အားေပးတြင္ ပါဝင္ရန္အတြက္ ႀကဳိတင္ ျပဳလုပ္ေသာ ရွင္းလင္းပြဲသုိ႔ မျဖစ္မေန တက္ေရာက္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။
ႀကဳိတင္ ျပဳလုပ္ေသာ ရွင္းလင္းပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္မွာ
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ otsuka@refugee.or.jp ထံသုိ႔ အီးေမးလ္ သုိ႔မဟုတ္ 080-3758-7408 (Otsuka)ထံသုိ႔ဖုံးဆက္ ေမးျမန္း ေစလုိပါသည္။ ဗမာဘာသာျဖင့္ စုံစမ္းလုိပါက မ်ဳိးျမင့္ေဆြ (090-6639-7214)ထံသုိ႔ ေမးျမန္းစုံစမ္းႏုိင္ပါသည္။
(၁) အမည္ (အျပည့္အစုံ)
(၂) ေနရပ္လိပ္စာ
(၃) ဖုံးနံပါတ္
(၄) အီးေမးလ္လိပ္စာ
(၅) ႏုိင္ငံသား
(၆) က်ား/ မ
(ရ) ေမြးေန႔
(၈) ဗီဇာအမ်ဳိးအစား

(အေျခခ် ေနထုိင္ဗီဇာ၊ အထူး လႈပ္ရွားခြင့္ဗီဇာ၊ ဒုကၡသည္ ေလွ်ာက္ထား ကာလအတြင္း အထူးလႈပ္ရွားခြင့္၊ ကာလီဟုိး မဲန္း/ ကာလီတုိင္းဇုိင္းျဖင့္ ေနထုိင္ေနသူမ်ား) (အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ေဘာင္မဝင္သူမ်ားႏွင့္ ေနထုိင္ခြင့္ မရွိသူမ်ားသည္ ပါဝင္ႏုိင္ျခင္းမရွိပါ။)


ငလွ်င္ ေဘးဒုကၡခံ ေဒသမ်ားတြင္ ဖူလႈံေသာ ေဆးဌာနမ်ား မရွိတဲ့အတြက္ ေဆးရုံတြင္ ေဆးကုေနသူ၊ ေဆးဝါး သုံးဆြဲေန သူမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္အားေပး ပါဝင္ျခင္းကုိ လက္မခံပါ။ ေနထုိင္ခြင့္ မရွိသူမ်ားသည္ ယာယီ ခရီးသြားခြင့္ကုိ ရယူရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ႀကဳိတင္ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ JARမွ လုပ္အား ေပးတြင္ ပါဝင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စာရြက္စာတန္းမ်ားကုိ ေပးအပ္မည္ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္  ထုိစာရြက္ စာတန္းကုိယူ၍ လဝကတြင္ ယာယီ ခရီးသြားခြင့္ကုိ ေလွ်ာက္ထားေစလုိပါသည္။
စုံစမ္းေမးျမန္းရန္


TEL ။ ။ 080-3758-7408 (Otsuka) ဂ်ပန္ဘာသာ E-mail ။ ။ otsuka@refugee.or.jp


090-6639-7214 (Myo) ဗမာဘာသာ E-mail ။ ။ myomswe8888@yahoo.co.jp

http://www.pnsjapan.org/မွေဖၚျပါသည္။

No comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေရးသားခြင့္ရွိပါသည္။ အမ်ားသူငါဖတ္ရန္မသင့္ေသာ ရုိင္းျပေသာစကားလံုးမ်ား သံုးစြဲပါက ဖ်က္ျခင္းခံရပါမည္။
ေ၀ဖန္ေရးနွင့္ အၾကံေပးျခင္းမ်ားကို လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုရလ်က္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ေအးနႏၵာေအာင္

ကမာၻအႏွံ႕ကသတင္းေတြ....