Wednesday, June 16, 2010

ျမန္မာႏူိင္ငံ ၀န္ၾကီးမ်ားအား အထူး တာ၀န္ ေပးအပ္ျခင္း

ယေန႔ ျမန္မာႏူိင္ငံသည္ စစ္အစုိး၏ လက္ထက္တြင္ ထူးျခားေသာ ရလဒ္မ်ားအား ပုိင္ဆုိင္ ထားႏူိင္သည္ မွာ ေအာက္ပါ အရည္အခ်င္းမ်ား ရွိေသာ ၀န္ၾကီး မ်ားအား အထူး အာဏာကုန္ လႊဲအပ္ ထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ႏူိင္ငံေတာ္ အၾကီးအကဲမ်ားက ၀မ္းေျမာက္ ဂုဏ္ယူလွ်က္ ရွိၾကသည္။

ထူးျခားေသာ ရလဒ္မ်ားမွာ ကမၻာတြင္ လဘ္စားမႈ အမ်ားဆုံး တုိင္းသူ ျပည္သားမ်ားအား အႏွိပ္စက္ဆုံး ပညာေရး တြင္ အဆင့္ အနိမ့္ဆုံး တကၠသုိလ္ ၊ ေကာလိပ္ အားလုံးကုိ ၿမိဳ႕ႏွင့္ အေ၀းဆုံး ေနရာတြင္ ထားရွိျခင္း မတရား ဖိႏွိပ္မႈ အခံရဆုံး သမုိင္းတြင္ မၾကံဳဖူးေအာင္ ႏူိင္ငံ အ၀န္းလုံး ရာသီဥတု ဒဏ္ကုိ ျပင္းထန္စြာ ခံေနရျခင္း မိမိ ကုိးကြယ္ေသာ ဘာသာအား ႏွိပ္ကြပ္မႈ အမ်ားဆုံး ဆက္သြယ္ေရး စနစ္တြင္ အေႏွးဆုံး ႏွင့္ အခက္ခဲဆုံး ဥပေဒသစ္ အမ်ားဆုံး ေရးဆြဲသည့္ ႏူိင္ငံ၊ စာေပ လြတ္လပ္ခြင့္ အနည္းဆုံး ကမာၻေပၚတြင္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္မႈ အခက္ခဲဆုံးႏွင့္ စက္သုံးဆီ စရိတ္ ေစ်းအၾကီးဆုံး ျမန္မာႏူိင္ငံ ၀န္ၾကီးမ်ားအား အထူး တာ၀န္ ေပးအပ္ျခင္း

ကာကြယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာန

ျမန္မာျပည္အား မည္သူမွ် က်ဴးေက်ာ္ မေစာ္ကား ႏူိင္ဘဲ မိမိတုိ႔သာ စိတ္တုိင္းက် ဒုကၡေပးရန္ တပ္မေတာ္အား အဆင္ျမင့္ သထက္ ျမင့္စြာ တည္ေဆာက္ရန္။ ျမန္မာႏူိ္င္ငံ၏ ႏူိင္ငံျခား ၀င္ေငြမ်ားသည္ အလြန္ မ်ားျပား ေသာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ မွ တာ၀န္ယူကာ မလုိ အပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ စစ္လက္နက္မ်ား တပ္ဆင္ အသုံးျပဳရန္ တပ္မေတာ္ သားမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား ဆင္းရဲ ဒုကၡ မေရာက္ ေစရန္ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာမ်ားကုိ သင္ၾကားရာတြင္ အရပ္သား မ်ားအား ခြင့္မျပဳရန္။ ျပည္သူမ်ား ဆင္းရဲ ပင္ပန္းကာ ဦးေႏွာက္ မေျခာက္ေစရန္ ေနရာတုိင္းတြင္ စစ္သားမ်ားသာ ရာထူး ရယူျခင္းျဖင့္ တုိင္းျပည္အား အနစ္နာ ခံရန္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ အတိတ္တြင္ က်န္ရွိေသာေၾကာင့္ ပစၥဳပၸန္ကုိသာ ဦးတည္ထား လုိေသာေၾကာင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းအေၾကာင္း ကုိ သတင္း အေမွာင္ ခ်ျခင္းျဖင့္ တုိင္းျပည္အား ကူညီေပးရန္ ။ ၀န္ၾကီးမ်ားသည္ မဟုတ္ေသာ အလုပ္မ်ားျဖင့္ လြန္စြာ အလုပ္႐ႈပ္ ေသာေၾကာင့္ အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာခ်က္ မွန္သမွ် တပ္မေတာ္ မွသာ ဦးစီး ထုတ္ျပန္ ျခင္းျဖင့္ ၀န္ၾကီးမ်ားအား ကူညီေပးၾကရန္


ပညာေရး၀န္ၾကီး

ျမန္မာ ႏူိင္ငံ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား ပညာေရး တုိးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ႏွင့္ ဘြဲ႕ရမ်ား ပုိမုိ ေမြးထုတ္ ႏူိင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သင္ရုိး ညြန္းတမ္း မ်ားတြင္ ခက္ခဲေသာ စဥ္းစား ဉာဏ္ သုံးရေသာ သင္ရုိးမ်ား ကုိ ထုတ္ႏူတ္၍ လြယ္ကူေသာ စာမ်ားကုိသာ ထည့္သြင္းရန္ႏွင့္ စာေမးပြဲတြင္ ေမးမည့္ အရာမ်ားကုိသာ ထုတ္ႏူတ္ သင္ၾကားရန္။ သမုိင္း ဆုိသည္မွာ အတိတ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သမုိင္း မ်ားအား မသင္ၾကား ေပးရန္။ စာေမးပြဲ ေျဖဆုိ သူတုိင္း အေအာင္ေပးသည့္ စနစ္ကုိ က်င့္သုံး၍ ဘြဲ႕ရမ်ား ပုိမုိ ေမြးထုတ္ရန္။ သခ်ၤာ ပညာရပ္ မ်ားအား ေျဖ႐ွင္းနည္းႏွင့္ တြက္ခ်က္ျခင္း မ်ားကုိ မျပဳလုပ္ဘဲ အလြတ္က်တ္ ေစရန္။ ေက်ာင္းသားမ်ား စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ ပညာ သင္ၾကား ႏူိင္ရန္ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းမ်ားအား ယခုထက္ ပုိေ၀းေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း ေဆာက္လုပ္ရန္။ ေက်ာင္းသား မ်ား၏ က်န္းမာေရး ေလ့က်င့္ခန္း ရေစရန္ အတြက္ လမ္းမ်ားမ်ား ေလွွွ်က္ရေသာ ေနရာမ်ားတြင္သာ ဘက္စ္ကား မွတ္တုိင္မ်ားကုိ ထားရွိရန္။

ဆရာ ဆရာမ မ်ားအား ေက်ာင္းသားမ်ား ပညာေရးကုိ ပုိမုိ သင္ေပးႏူိင္ရန္ က်ဴရွင္ ပုိမုိဖြင့္လွစ္ ၾကပါရန္။ မိမိတုိ႔ သက္ဆုိင္ရာ အရာရွိမ်ား၏ သားသမီမ်ားကုိမူ ျပည္သူမ်ား အတြက္ အနစ္နာ ခံကာ ႏူိင္ငံျခား တုိင္းျပည္ မ်ားတြင္သာ ပညာ သင္ၾကား ေပးရန္။


လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား ၀န္ၾကီး

ျမန္မာ ႏူိင္ငံသည္ သဘာ၀ကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏူိးေသာ ႏူိင္ငံ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ညအခါတြင္ ျပည္သူမ်ား အလုပ္ မလုပ္ၾကဘဲ ေကာင္းမြန္စြာ အနား ယူႏူိင္ရန္ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားကုိ ျဖတ္ေတာက္ရန္ႏွင့္ လုိအပ္ပါက ေန႔အခါ တြင္ပါ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားကုိ ျဖတ္ေတာက္ရန္။ ဖေယာင္းတုိင္ထုတ္ စက္ရုံမ်ား ႏွင့္ ယပ္ေတာင္ စက္ရုံ မ်ားအား အျမန္ တည္ေဆာက္ ႏူိင္ရန္ စက္မႈ၀န္ၾကီး ဌာနအား ကူညီေပးရန္ ။ ေရအား လွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ေရး စက္ရုံမ်ားႏွင့္ ႏ်ဴးကလီးယား စက္ရုံမ်ားကုိ ပုိမို တည္ေဆာက္ၿပီး ပုိလွ်ံေသာ တုိင္းျပည္ ဘ႑ာ ေငြမ်ားအား အသုံးခ်ရန္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ လွ်ပ္စစ္ အင္ဂ်င္နီယာ မ်ားအား အသုံးခ်လွ်င္ လုိအပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား အျပင္ မလုိအပ္ေသာ ပုိလွ်ံ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားမ်ား ထြက္႐ွိ လာမည္ ဆုိးေသာေၾကာင့္ မကၽြမ္းက်င္သည့္ ပညာရွင္မ်ားကုိသာ တာ၀န္ ေပးအပ္ရန္။


ပုိ႔ေဆာင္ေရး ၀န္ၾကီး

ျမန္မာႏူိင္ငံတြင္ ရွိေသာ လမ္းမ်ားအား ေခတ္မွီေသာ နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လမ္းမ်ားကုိ မၾကာခဏ ျပင္ဆင္ ရေသာ နည္းစနစ္ မ်ားသာ အသုံးခ်ရန္။ မၾကာခဏ လမ္းမ်ား ျပင္ဆင္ရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လမ္းျဖတ္သန္းခ မ်ားကုိ ပုိမုိ ေကာက္ခံရန္။ ယခု အသုံး ျပဳထားေသာ လမ္းတံတား နည္းပညာ မ်ား၏ အက်ိဳးဆက္ကုိ သိေသာအားျဖင့္ တာယာ စက္ရုံမ်ား တည္ေဆာက္ ေနေသာ စက္မႈ၀န္ၾကီး ဌာနအား ကူညီေပးရန္။ လမ္းတံတား မ်ားအား ျဖတ္သန္းခြင့္ ေကာက္ခံရာ၌ အစုိးရႏွင့္ ရင္းႏွီး ကြၽမ္း၀င္ေသာ လူမ်ားအား ကန္ထရုိက္ ေဆာက္ရြက္ခြင့္ ေပးရန္ႏွင့္ တံတားေၾကး၊ ၿမိဳ႕၀င္ေၾကး သာမက ရြာ၀င္ေၾကးပါ ေကာက္ခံ ေပးျခင္းျဖင့္ ျပည္သူမ်ား ခရီးသြားျခင္းကုိ တုိးျမႇင့္ရန္ ျပည္သူမ်ား ယာဥ္ အႏၱရယ္ ကင္းရွင္းေစေရး အတြက္ ကားမ်ား ျမန္ျမန္ ေမာင္း၍ မရႏူိင္ေသာ လမ္မ်ားကုိသာ တည္ေဆာက္ရန္ ယာဥ္ထိန္း ရဲမ်ား အလုပ္ ၾကိဳးစား ေနသည္ကုိ သိသာ ေစရန္ အတြက္ လာသမွ် ကားမ်ားအား ဦးထုပ္ခၽြတ္၍ ကားသမား မ်ားအား ႏူတ္ဆက္ ေစရန္ႏွင့္ ကားသမားမ်ားမွ ျပန္၍ ႏူတ္ဆက္ရန္။ ယာဥ္ထိန္း ရဲမ်ား အလုပ္မ႐ွိမည္ ဆုိးေသာေၾကာင့္ မီးပြိဳင့္မ်ားတြင္ အဆင့္ျမင့္ နည္းစနစ္မ်ား အသုံး မျပဳၾကရန္ ေ႐ွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈကုိ တန္ဖုိး ထားေသာ အားျဖင့္ ယာဥ္သစ္ တင္သြင္းခြင့္ကုိ ခြင့္မျပဳဘဲ ယာဥ္ေဟာင္း မ်ားသာ ျပည္သူမ်ားအား အသုံးျပဳခြင့္ ေပးရန္။


ဆက္သြယ္ေရး စာတုိက္ႏွင့္ ေၾကးနန္း ၀န္ၾကီး

ျပည္သူမ်ား တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ဆက္သြယ္ႏူိင္ေရး အတြက္ တယ္လီဖုန္း လုိင္းမ်ား ခ်ေပးရန္ ၊ သုိ႔ေသာ္ ျပည္သူမ်ား ေငြကုန္ေၾကးက် မ်ားမႈကုိ ထိန္းသိမ္းႏူိင္ရန္ အတြက္ ဖုန္းလုိင္း မ်ားအား ေခၚရ ခက္ေအာင္ လုပ္ထား ၾကရန္ ။ ကမၻာတြင္ ျမန္မာ ႏူိင္ငံသည္ ဖုန္းလုိင္းႏွင့္ ဖုန္းခ ေစ်း အၾကီးဆုံးႏူိင္ငံ အျဖစ္ ဂုဏ္ယူ ၀င့္ၾကြား ႏူိင္ရန္ ျမန္မာ ႏူိင္ငံ၏ အင္တာနက္ စနစ္သည္ ျမန္ႏူန္း ျမင့္လြန္း အားၾကီး ေနေသာေၾကာင့္ အျခား ႏူိင္ငံမ်ားက မနာလုိ မည္ကုိ စုိးရိမ္ ေသာေၾကာင့္ အျမန္ႏူန္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ။


သာသနာေရး ၀န္ၾကီးဌာန

ျမန္မာ ႏူိင္ငံသည္ ဗုဒၶဘာသာ ႏူိင္ငံ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူ မ်ားအား အစုိးရ ဘာလုပ္လုပ္ သည္းခံစိတ္ ေမြးႏူိင္ၾကမည့္ တရားေတာ္ မ်ားသာ သင္ၾကား ေပးႏိုင္ရန္ သာသနာေရး ၀န္ၾကီးအား အထူး တာ၀န္ ေပးအပ္သည္။ ျမန္မာ ႏူိင္ငံ သံဃာ နာယကမ်ား အေနျဖင့္ အစုိးရ၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ မွန္သမွ်မ်ားကုိ သေဘာတူ ေပးရန္ႏွင့္ တရားပြဲမ်ားအား အကန္႔အသတ္ ျဖင့္သာ ခြင့္ျပဳရန္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဘုရားရွင္၏ စစ္မွန္ေသာ တရားေတာ္မ်ားကုိ အစုိးရ အခမ္းအနား မ်ားတြင္ မေဟာေျပာရန္ ႏွင့္ အစုိးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ ေ၀ဖန္မည့္ သံဃာေတာ္ မ်ားအား သံဃာ့ နာယက အဖြဲ႕တြင္ မခန္႔ အပ္ရန္။ ျပည္သူမ်ား ဒုကၡကို ကုိယ္ခ်င္း စာနာစိတ္ ရွိသည့္ ရဟန္း သံဃာမ်ားအား ဘုရားရွင္ တရားေတာ္တြင္ မပါေသာ္လည္း သံဃာ မဟုတ္ဟု လုိအပ္ပါက အတိအလင္း ေၾကာ္ျငာ ေပးရန္ သံဃာ နာယက အဖြဲ႕၏ တာ၀န္ ျဖစ္သည္။


သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ၾကီး ဌာန

ျမန္မာႏူိင္ငံ၏ သမုိင္းတြင္ မၾကံဳဖူး ေလာက္ေအာင္ မည္သည့္ ေနရာ၌ တုိးတက္ ေနသည္ကုိ အမွန္တကယ္ သိေသာ သူမ်ား၏ ဟုတ္မွန္ေသာ သတင္းမ်ားကုိ မမွန္ကန္ေသာ သတင္းမ်ား အျဖစ္ ခ်က္ၿခင္း ေၾကာ္ျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ရန္ ။ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္တုိင္းတြင္ အတင္းအဖ်င္း မ်ားကုိသာ အေရးၾကီး ေဖာ္ျပရန္ႏွင့္ တုိင္းျပည္၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ မေဖာ္ျပၾကရန္ သတင္းမွန္ ေဖာ္ျပေသာ ဂ်ာနယ္မ်ားအား ဥပေဒ အသစ္ ထုတ္၍ ဂ်ာနယ္ ထုတ္ေ၀ခြင့္ ပိတ္ရန္ႏွင့္ စာေရး ဆရာအား အျပစ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ျပ၍ ေထာင္ခ်ရန္။ ျပည္သူမ်ား၏ စိတ္ေအး ခ်မ္းသာမႈ ရရွိေစရန္ အနိဌာရုံ ျဖစ္ရပ္မွန္ ျမင္ကြင္း မ်ားအား မေဖာ္ျပဘဲ ေပ်ာ္ရႊင္ စရာမ်ားကုိသာ ေဖာ္ျပရန္ တုိင္းသူ ျပည္သားမ်ား၏ ဆႏၵကုိ ထုတ္ေဖာ္ မေရးသားၾကရန္ ။ ျမန္မာ ႏူိင္ငံ စာနယ္ဇင္း (၀ါ ) သတင္း အေမွာင္ခ်ေရး ေကာ္မတီ ကိုလည္း ေသခ်ာစြာ ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းရန္ ။ စစ္မွန္စြာ သတင္းမွန္ မ်ားကုိ ေဖာ္ျပသူ မ်ားအား တရား၀င္ ႐ွဴံ႕ခ်ရန္။ ညစ္ညမ္းမႈသည္ မေကာင္းမွန္း သိသာေစရန္ ညစ္ညမ္း ၀က္ဆုိက္မ်ားအား ေကာင္းစြာ ၾကည့္ရူ ႏူိင္ေအာင္ စီစဥ္ေပး၍ သတင္းမွန္ ေဖာ္ျပေသာ ၀က္ဆုိက္မ်ားအား ျပည္သူမ်ား အခ်ိန္ ကုန္မည္ ဆုိး၍ ေကာင္းစြာ မၾကည့္ ႏူိင္ေအာင္ စီစဥ္ထားရွိရန္ ။


ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီး ဌာန

တုိင္းျပည္တြင္ ျဖစ္ပြား ေနသာ ခုိးဆုိး လုယက္မႈမ်ားကုိ မျဖစ္ပြား ေစရန္ လူဆုိး သူခုိး မ်ားအား ေထာင္ထဲ ထည့္၍ မိမိိတုိ႔ ကုိယ္တုိင္ ဦးစီး ေဆာင္ရြက္ရန္ ဘာသာေရး တရားပြဲမ်ားကုိ လုပ္ခြင္႕ပါမစ္ကုိ မတတ္သာ မွသာ ေပး၍ ျပည္သူမ်ား ေကာင္းစြာ အနား ယူႏိုင္ရန္ အႏွိပ္ခန္းမ်ားႏွင့္ ကာရာ အုိေကမ်ား တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႕လွစ္ေရးကုိ အကူအညီ ေပးၾကရန္ ။ တရားစီရင္ေရး တြင္ ဥပေဒ အသစ္မ်ား ထုတ္ေဖာ ္ျခင္းျဖင့္ ကမာၻ႕ အလယ္တြင္ ဥပေဒ အမ်ားဆုံး ႐ွိေသာ ႏိူင္ငံ အျဖစ္ ဂုဏ္ယူ ၀င့္ႂကြား ႏူိင္ရန္ အျပစ္ မရွိ ျပည္သူ မ်ားအား ေကာင္းမြန္စြာ ေထာင္ခ် ႏူိင္ရန္ ဟုတ္တုိင္း မွန္ရာ တရားစီရင္မည့္ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားအား အလုပ္ ျဖဳတ္၍ မတရားသူၾကီး အသင္း ခန္႔အပ္ရန္ႏွင့္ ဘယ္ တုိင္းျပည္ တြင္မွ မရွိေသာ ေထာင္ဒဏ္မ်ိဳး ခ်မွတ္ရန္ ။ ကမာၻေပၚတြင္ လဘ္စားမႈ အမ်ားဆုံး ႏူိင္ငံ အျဖစ္ ဂုဏ္ယူ ၀င့္ၾကြား ႏူိင္ေအာင္ ရပ္ကြက္ ဥကၠဌ မ်ားမွ စ၍ ေနရာစုံ လာဘ္စား ႏူိင္ရန္ စီမံ ေပးရန္။ ေလာင္းကစားသည္ တုိင္းသူ ျပည္သူမ်ား၏ ထြက္ေပါက္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေလာင္းကစား မွန္သမွ် အားေပးရန္ႏွင့္ ျဖစ္ႏူိင္ပါက မိမိကုိ ဒုိင္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူ မ်ားအား ကူညီေပးရန္။

၀န္ၾကီးမ်ား၏ တာ၀န္မွာ လြန္စြာ မ်ားျပားျခင္းေၾကာင့္ အျပည့္အစုံ မေဖာ္ျပ ႏူိင္သည္ကုိ ခြင့္လႊတ္ၾကပါရန္ ေလးစားစြာ ေတာင္းပန္ အပ္ပါသည္။

အထက္မွ တာ၀န္ ေပးအပ္သည့္ အတုိင္း တိက်စြာ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ လွ်က္ရွိ ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သည္ ကမာၻ႕ အလယ္တြင္ နံမည္ၾကီး ေနပါေၾကာင္း ေလးစားစြာ တင္ျပ အပ္ပါသည္။

ထုိသုိ႔ အစစ အရာရာတြင္ ထူးျခားေသာ ရလဒ္မ်ား ပုိင္ဆုိင္ထားျခင္းေၾကာင့္ ႏိူင္ငံတကာမွ မနာလုိ ျဖစ္ကာ ဟုတ္မွန္ေသာ သတင္း မ်ားကုိ ေဖာ္ျပလွ်က္ ရွိပါသည္။

ခင္မင္ ေလးစားစြာျဖင့္

ညဏ္လင္းထက္

ေပးပို႔ေသာ မိတ္ေဆြအား ေက်းဇူးတင္႐ႇိပါသည္။

No comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေရးသားခြင့္ရွိပါသည္။ အမ်ားသူငါဖတ္ရန္မသင့္ေသာ ရုိင္းျပေသာစကားလံုးမ်ား သံုးစြဲပါက ဖ်က္ျခင္းခံရပါမည္။
ေ၀ဖန္ေရးနွင့္ အၾကံေပးျခင္းမ်ားကို လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုရလ်က္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ေအးနႏၵာေအာင္

ကမာၻအႏွံ႕ကသတင္းေတြ....