Friday, May 14, 2010

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု (NDF) သည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ၏ ကိုယ္ပြားပါတီမဟုတ္

ဇင္လင္း   /   ၁၃ ေမလ ၂၀၁၀

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ စစ္အစိုးရ၏ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ တရားမွ်တမႈမရွိသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပုံမတင္ေတာ့ေၾကာင္း မတ္လ (၂၉) ရက္ေန႔ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေ၀းတြင္ (အျမင္ကြဲလြဲသူအခ်ိဳ႕ရွိေသာ္လည္း) ကန္႔ကြက္သူမရွိ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ‘ေရႊဂုံတိုင္ေၾကညာစာတမ္း’ အေပၚ အခိုင္အမာ ရပ္တည္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျပသလိုက္သည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပတြင္ အႀကီးအက်ယ္ ဂယက္႐ိုက္ခတ္သြားခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ‘ေရႊဂုံတိုင္ေၾကညာစာတမ္း’ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားလႊတ္ေပးေရး၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပန္လည္သုံးသပ္ေရး၊ တိုင္းရင္းသားအားလုံး တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးရွိသည့္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို တနည္းနည္းျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳေရး စသည္တို႔ကို လက္ငင္းေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပလ်က္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးအေျဖရွာေရးကို ေတာင္းဆိုထားသည္။

ထို႔ျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲဟူသည္ ျဖတ္သန္းရမည့္ မွတ္တိုင္တခုျဖစ္သည္ဟု NLD က လက္ခံထားလ်က္ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ အနိမ့္ဆုံး လိုအပ္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံး ျပန္လႊတ္ရန္၊ ဖြဲ႔စည္းပုံမွ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းႏွင့္ မညီသည့္ အခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္၊ အားလုံးလႊမ္းၿခံဳပါ၀င္ႏိုင္မည့္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲအျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာေစာင့္ၾကည့္မႈ ခြင့္ျပဳရန္ စသည္တို႔ကိုလည္း ေၾကညာစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္ စစ္အာဏာရွင္အုပ္စုက လူထုကိုယ္စားျပဳ NLD ပါတီ၏ ေတာင္းဆိုမႈကို ေက်ာခိုင္းထားခဲ့သျဖင့္ NLD ကလည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပုံမတင္၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္ဟု ဆုံးျဖတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ NLD ပါတီ၏ ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ျပည္တြင္းျပည္ပ အဓိကႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားက ႀကိဳဆိုေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုကလည္း ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။

စစ္အစိုးရ၏ ၂၀၁၀ ပါတီမွတ္ပုံတင္ဥပေဒအရ ဆက္လက္မွတ္ပုံတင္ရန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ NLD က ျငင္းဆိုခဲ့သျဖင့္ ေမလ (၆) ရက္တြင္ တရား၀င္ပါတီအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္သက္တမ္းကုန္သည္။ မတ္လ (၂၉) ရက္ေန႔ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းတြင္ ကန္႔ကြက္သူမရွိ ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္ေရး ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေမလ (၇) ရက္ေန႔တြင္ NLD ႏွင့္ လမ္းခြဲခဲ့ၾကသူတစု (Splinter Group) က ‘အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု’ အမည္ျဖင့္ ပါတီမွတ္ပုံတင္လိုက္သည့္ကိစၥ ေပၚလာခဲ့သည္။ ထိုအုပ္စုကို ဦးေဆာင္သူမ်ားမွာ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ ေဒါက္တာသန္းၿငိမ္း၊ ဦးသိန္းၫြန္႔၊ ဦးစိန္လွဦး၊ ေဒါက္တာ၀င္းႏိုင္၊ ဦးစိုး၀င္း၊ ေဒါက္တာသန္း၀င္း၊ ဦးသာဆိုင္ႏွင့္ ဦးတိုးပို … စသူတို႔ အပါအ၀င္ (၂၈) ဦးျဖစ္သည္။  ထိုအုပ္စုက ေမလ (၆) ရက္ေန႔ ကုန္ဆုံးခ်ိန္အထိ ေဒၚစုႏွင့္ NLD အေပၚ သစၥာရွိမည္။ ေမလ (၇) ရက္တြင္ NLD မရွိေတာ့သျဖင့္ သီးျခားပါတီေထာင္၍ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည္ဟု ဆိုခဲ့ၾကသည္။ ထိုအုပ္စု၏ စကားႏွင့္လုပ္ရပ္မွာ ရွင္းလင္းျမင္သာပါသည္။ ေမလ (၆) ရက္ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူတို႔အေနျဖင့္ NLD အား သစၥာေစာင့္သိေတာ့မည္မဟုတ္ဟု ဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

NLD က ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္သည့္ အဓိကအေၾကာင္းမွာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ (Mandate) ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ၂၀၀၈ နာဂစ္ဖြဲ႔စည္းပုံအား သစၥာမခံႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ Splinter Group က ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု (National Democratic Force) အမည္ျဖင့္ ပါတီ မွတ္ပုံတင္လိုက္သည့္အတြက္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ (Mandate) ကို ပစ္ပယ္၍ ၂၀၀၈ နာဂစ္ဖြဲ႔စည္းပုံအား သစၥာခံလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ NLD ၏ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆန္႔က်င္ေနေၾကာင္း ထင္ရွားလွသည္။
အထူးသျဖင့္ လက္ငင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ႏွင့္ လမ္းခြဲခဲ့ၾကသူတစု (Splinter Group) က ဖန္တီးလိုက္သည့္ ျပႆနာမွာ လူထုအား အျမင္ရႈပ္ေထြး ေ၀၀ါးေစရန္ မေလ်ာ္မကန္ လုပ္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ အမွန္ေတာ့ ယင္းသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိး ေပၚေပါက္လာဖြယ္ရွိသည္ကို ၂၀၁၀ ႏွစ္ဆန္းစ ကတည္းက ၾကားေန သိေနရပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွတပါး အျခားေရြးခြင့္မရွိဟု တြင္တြင္၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေနသည့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပရွိ ျမန္မာ့အေရး ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါသည္ဆိုေသာ NGO အခ်ဳိ႕၏ ပေယာဂမ်ားလည္း မကင္းဟု ဆိုရပါမည္။ ထို NGO အဖြဲ႔၀င္ ပုဂၢိဳလ္တခ်ဳိ႕တြင္ ကိုယ္ပိုင္မီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ား ရွိသည့္အေလ်ာက္ နအဖ၏ အတုအေယာင္ေရြးေကာက္ပြဲ အထေျမာက္ေစရန္ တက္ႂကြစြာ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ထိုထိုေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔အနက္မွ တဦးကဆိုလွ်င္ နအဖ၏ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံသည္ ‘အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ’ ကို စံနမူနာယူ ေရးဆြဲထားသည္ဟု မရွက္မရြံ႕ ၀ါဒျဖန္႔ခဲ့ပုံကို ကိုယ္တိုင္ၾကားခဲ့ရဖူးသည္။ ထို NGO အဖြဲ႔မ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူအခ်ဳိ႕ကပင္ NLD မွ ေတြေ၀ယိမ္းယိုင္သူမ်ားအား မက္လုံးေပး ဖဲ့ထုတ္စည္း႐ုံးခဲ့ၾကသည္။ NLD အစိတ္အပိုင္းတရပ္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ပါခဲ့လွ်င္ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ပိုမိုရရွိမည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲ အလွည့္အေျပာင္းသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူ အတိုင္းအဆမရွိ နစ္နာမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း  စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျဖင့္ NGO လုပ္စားေနသူမ်ား (အ႐ိုးခံ NGO မ်ားကို မဆိုလို) အဖို႔ စားေပါက္ပိုေခ်ာင္လာမည္ဟု တြက္ဆကာ စစ္အစိုးရအႀကိဳက္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွတပါး အျခားေရြးခြင့္မရွိဟု က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ၀ါဒျဖန္႔ေနၾကျခင္းလားဟု ထင္ျမင္စရာျဖစ္သည္။

ဤေနရာ၌ ဧၿပီလ (၇) ရက္စြဲျဖင့္ ေဒါက္တာခင္ေဇာ္၀င္းထံမွ ထြက္ေပၚလာေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ စာတေစာင္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကိုးကားလိုပါသည္။ စာတမ္းေခါင္းစဥ္က “NLD အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ ေဒါက္တာသန္းၿငိမ္းႏွင့္ ဦးစိန္လွဦးတို႔ ေဆြးေႏြးခ်က္” ဟု ဆိုပါသည္။ မတ္လ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပါတီ မွတ္ပုံမတင္ေရးသေဘာထားကို ဦးဉာဏ္၀င္းက သတင္းမီဒီယာမွတဆင့္ ေဖာ္ထုတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ မတ္လ (၂၉) NLD ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔ အစည္းအေ၀းအေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစခဲ့သည္ဟု ထိုေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းတြင္ ေ၀ဖန္ထားသည္။

ထိုေန႔က အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္အား ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေရႊက ေဒၚစုသေဘာထားကို မဆန္႔က်င္လို၍ ေထာက္ခံခဲ့သည္။ လူငယ္အဖြဲ႔ကလည္း မဲမခြဲဘဲ ညိႇႏႈိင္းဆုံးျဖတ္ရန္ စုေပါင္းလက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ စာတေစာင္တင္ခဲ့သည္ဟု ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ NLD ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းသည္ လက္ေတြ႔က်က် အေလးအနက္ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ရမည့္ ကိစၥကို၊ စိတ္လႈပ္ရွားခံစားမႈ ဦးစားေပး၍ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ေ၀ဖန္ထားသည္။ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) ေက်ာ္ ဆင္းရဲဒုကၡႀကီးစြာခံလုပ္ခဲ့ၾကရၿပီးေနာက္ ယခုအခါ ေခါင္းေဆာင္မႈ ကင္းမဲ့သြားခဲ့ၿပီ။ ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ဦး၀င္းတင္၊ ဦးဉာဏ္၀င္း၊ ဦးအုန္းႀကိဳင္ႏွင့္ ဦးဟံသာျမင့္တို႔ (ေလးဦးဂိုဏ္း) က (ဦးတင္ဦးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဗဟိုျပဳသည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ကာ) အထက္စီး ရယူခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ထိုေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းတြင္ သုံးသပ္ထားသည္။

ထို႔ျပင္ ေဒၚစုသည္ ဦးဉာဏ္၀င္း၏ ျခယ္လွယ္အျမတ္ထုတ္မႈကို ခံေနသည္။ ေဒၚစု၏ ပါတီမွတ္ပုံမတင္ေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ မိမိတို႔ (အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၀င္မ်ား) အား ပစ္ပယ္လိုက္သည့္သေဘာလည္းျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ေဒၚစုတြင္ ရပ္တည္စရာ စင္ျမင့္ လုံး၀မရွိ ျဖစ္သြားၿပီ။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ယခုအခါ ေရစီးေၾကာင္းကို ဆန္တက္ၾကရမည္။ လိုအပ္လွ်င္ မိမိတို႔သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္း ဆန္႔က်င္ရမည္။ ေဒၚစုသည္ ေခါင္းမာဂိုဏ္းသား ဦး၀င္းတင္အား မ်က္စိစုံမိွတ္ ယုံၾကည္အားထားေနသည္။ ေဒၚစုသည္ ေခါင္းမာဂိုဏ္းသားမ်ားအား လူရင္းမ်ားအျဖစ္ သေဘာထားေနသည္။ ေဒၚစုသည္ နအဖ၏ ေထာင္ေခ်ာက္အတြင္း ျပန္၀င္ေနသည္ … စသည္ျဖင့္ ထိုေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဒါက္တာခင္ေဇာ္၀င္း၏ ကိုယ္ပိုင္ေ၀ဖန္ခ်က္တြင္ အသစ္ေပၚလာမည့္ ပါတီ သို႔မဟုတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားသည့္ NLD ပါတီသည္ ႏိုင္ငံေရးဘ၀ျဖစ္စဥ္၌ တေနရာ ရသင့္ရထိုက္သည္။ ထိုပါတီသည္ NLD အမည္ကို သုံးျဖစ္ေကာင္းမွ သုံးျဖစ္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း စင္စစ္ “ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခတ္လြန္ NLD ပါတီ” ျဖစ္လာမည္။ “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ၏ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားကို ေလးစားၾကသကဲ့သို႔ အသစ္ေပၚလာမည့္ ပါတီ၏ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားကိုလည္း ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳသင့္သည္။ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္မွ် ပါတီအသစ္တြင္ ပါ၀င္သူမ်ားအား NLD ကို သစၥာေဖာက္သူမ်ားဟု တံဆိပ္မကပ္သင့္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏိုင္ငံေရးအခ်ဳိးအေကြ႔တခုႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔တိုင္း သေဘာထားအယူအဆ ကြဲလြဲတတ္ၾကသည္မွာ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္တခုဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီတခု၏ ထီးရိပ္ေအာက္တြင္ ရွိေနၾကသူတို႔အေနျဖင့္ သေဘာကြဲလြဲခြင့္ရွိျခင္းမွာ ဒီမိုကေရစီပိုင္ခြင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပါတီ၀င္တဦးခ်င္းသည္ ပါတီတြင္း၌ အေက်အလည္ ေဆြးေႏြး ျငင္းခုန္ၿပီးေနာက္ အမ်ားစု၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ သေဘာမတူေသာ္လည္း လိုက္နာရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ အမ်ားစု သေဘာတူဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္႐ုံမက အမ်ားစုက ျပည္သူလူထုႏွင့္ ပါတီ၏အက်ိဳး ထိခိုက္နစ္နာမည္ျဖစ္၍ ပယ္ခ်ထားေသာ လမ္းေၾကာင္းကို ဖုန္ခါပြဲထုတ္လိုက္လွ်င္မူ ပါတီကိုဆန္႔က်င္ျခင္းျဖစ္သည္။ သစၥာေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာခင္ေဇာ္၀င္း၏ ဧၿပီလ (၇) ရက္စြဲျဖင့္ “NLD အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ ေဒါက္တာသန္းၿငိမ္းႏွင့္ ဦးစိန္လွဦးတို႔ ေဆြးေႏြးခ်က္” စာတမ္းထြက္ေပၚလာခ်ိန္သည္ NLD တရား၀င္ပါတီအျဖစ္ တည္ေနဆဲကာလျဖစ္သည္ကို သတိျပဳရပါမည္။ ထိုစဥ္က NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ ေဒါက္တာသန္းၿငိမ္းႏွင့္ ဦးစိန္လွဦးတို႔၏ စာတမ္းပါ ေဆြးေႏြးခ်က္သေဘာထားမ်ားအရ ဂိုဏ္းဂဏစိတ္ျဖင့္ ပါတီကို ဆန္႔က်င္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚလြင္ေနသည္။ “(ေလးဦးဂိုဏ္း) ဟူေသာ အသုံးအႏႈန္း” “ လိုအပ္လွ်င္ မိမိတို႔သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္း ဆန္႔က်င္ရမည္။ ေဒၚစုသည္ ေခါင္းမာဂိုဏ္းသား ဦး၀င္းတင္အား မ်က္စိစုံမိွတ္ ယုံၾကည္အားထားေနသည္” စသည့္ သေဘာထားမ်ားက ထိုစဥ္ကပင္ ပါတီဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ေနခဲ့ေၾကာင္း ထင္ရွားေနသည္။

သို႔ေသာ္ မီဒီယာမ်ားအား ‘အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု (NDF)’ က ေျပာပုံဆိုပုံမွာ မ႐ိုးသားဟု ဆိုရမလိုျဖစ္ေနျပန္သည္။  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ဆက္ရွိေနမည္ဟု စကားႏွစ္ခြဆိုမႈျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ၂၀၀၈ ဖြဲစည္းပုံျဖင့္ စစ္အုပ္စုက သစၥာခံခိုင္းသည္ကို ျပတ္ျပတ္သားသား ျငင္းပယ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ NDF က စစ္အုပ္စု၏ ၂၀၀၈ ဖြဲစည္းပုံကို သစၥာခံရမည့္ (ပါတီမွတ္ပုံတင္ေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရး) လမ္းကို လိုက္သြားခဲ့သည္။ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက သစၥာေစာင့္သိမႈ ရွိ မရွိ ဆိုသည္ကို ျပသခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

NLD မွ ႏႈတ္ထြက္၍ သီးျခားပါတီေထာင္ျခင္းမွာ ျပႆနာမဟုတ္။ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္တြင္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ တည္ေထာင္ေပးမည္ဟု NLD က ျပည္သူကို ကတိေပးခဲ့သည္။ ထိုကတိကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တရားဝင္ပါတီအျဖစ္ ရပ္တည္ကာ ႏိုင္ငံေရးကို တရားဝင္လုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္ေဆြႏွင့္ ေဒါက္တာသန္းၿငိမ္းတို႔ ဦးေဆာင္သည့္ ‘အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု (NDF)’ က ေျပာဆိုလာပုံမွာလည္း မ႐ိုးသားရာေရာက္သည္။ NLD တာ၀န္ကို ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ေနသေယာင္ ေျပာသလိုျဖစ္ေနသည္။

ထိုကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဆရာဦး၀င္းတင္က သတင္းမီဒီယာမ်ားတဆင့္ ရွင္းျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဦး၀င္းတင္က NLD သည္ ျပည္သူလူထုကို လွည့္စား၍ ကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ပြားပါတီ ထူေထာင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္မည္မဟုတ္ဟု အတိအလင္း ေျပာပါသည္။ ထို႔ျပင္ ပါတီၿပိဳကြဲပ်က္စီးေစမည့္ အလုပ္မ်ိဳးလည္းမလုပ္၊ ျပည္သူကိုလည္း သစၥာမေဖာက္ဟုဆိုပါသည္။ မိုးမခမီဒီယာ၏ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုရာ၌ ဦး၀င္းတင္က NLD ႏွင့္ NDF ျခားနားပုံကို ယခုကဲ့သို႔ ရွင္းလင္းစြာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အခုကိစၥမွာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သစၥာရွိတာတို႔၊ ပါတီအေပၚ သစၥာရွိတာတို႔ထက္ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တခဲနက္ မဲေပးခဲ့ၾကတဲ့ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြ ေပးအပ္ခဲ့တဲ့ Mandate အေပၚမွာ သစၥာေစာင့္သိျခင္းမရွိတာက အဓိက ျဖစ္သြားၿပီ။ NLD ပါတီကိုယ္တိုင္က ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွ ျပည္သူလူထုရဲ႕အပ္ႏွံမႈ၊ လႊဲအပ္မႈ (Mandate) နဲ႔ တိုင္းျပည္ဒီမိုကေရစီေရးကို အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ခဲ့တာကို အႏွစ္ (၂၀) လုံးလုံးအတြက္ လူသိရွင္ၾကား ေတာင္းပန္ခဲ့တယ္။ အႏွစ္ (၂၀) လုံးလုံးေတာင္ ျပည္သူ႔ရဲ႕ Mandate နဲ႔ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့တာကို အမွန္အတိုင္း ၀န္မခံလိုဘဲ၊ လက္မခံဘဲနဲ႔  ေနာက္ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆက္သြားတာ၊ ျပည္သူေတြအေပၚမွာ သစၥာမရွိတာပဲလို႔ ေျပာခ်င္တယ္။ NLD ပါတီက ေတာင္းပန္တယ္။ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ Mandate နဲ႔ ေအာင္ျမင္ေအာင္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ဘူး။ သို႔ေသာ္ ပါတီက ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို လက္မခံဘူး၊ ကန္႔ကြက္တယ္။ NLD ဟာ ျပည္သူနဲ႔ လက္တြဲၿပီး ဆက္လက္ရပ္တည္သြားမယ္။ ဆက္လက္လႈပ္ရွားသြားမယ္ဆိုတာကို ေျပာခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။”

NLD သည္ လူထုတိုက္ပြဲအတြင္းမွ ေပၚထြက္ခဲ့သည့္ လူထုပါတီျဖစ္သည္။ အာဏာရွင္အလိုက် ပါတီမဟုတ္သျဖင့္ အာဏာရွင္က အသိအမွတ္မျပဳ႐ုံႏွင့္ NLD ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္မဟုတ္။ လူထုအက်ိဳးကို မေဆာင္ႏိုင္ေတာ့၍ လူထုက အသိအမွတ္ မျပဳေတာ့လွ်င္သာ ကြယ္ေပ်ာက္သြားႏိုင္ေပသည္။ NLD က ပါတီမွတ္ပုံမတင္၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္ဟု ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္လိုက္ျခင္းမွာ စစ္အာဏာကို အာခံဆန္႔က်င္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ မတရားသည့္ အမိန္႔အာဏာကို ဖီဆန္ျခင္း (Civil Disobedience)  ျဖစ္သည္။ NLD ၏ အျမင့္ဆုံး တိုက္ပြဲပုံသ႑ာန္လည္းျဖစ္သည္။ NLD သည္ တိုက္ပြဲအတြင္း၌ ဆက္ရွိေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္အၿပီး ေမလ (၁၀) ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္  အေမရိကန္ လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မစၥတာကာ့တ္ကမ္ဘဲလ္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဆယ္စုႏွစ္ (၂) ခုၾကာ ျမန္မာျပည္သူလူထု၏ လူမႈဘ၀ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္အားထုတ္ခဲ့ေသာ NLD ၏ အခန္းက႑ကို ခ်ီးက်ဴးေၾကာင္း၊ စစ္အစိုးရ၏ မတရားသည့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းေဘာင္အတြင္း၌ NLD အား တရား၀င္အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ ျငင္းပယ္ထားေသာ္လည္း NLD သည္ ျမန္မာျပည္သူလူထုအား ကိုယ္စားျပဳလ်က္ လူထုအက်ိဳးကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက NLD အား ဆက္လက္ေထာက္ခံ အားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

NLD ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးကလည္း ဧရာ၀တီႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ “ျပည္သူလူထုကို ဘယ္ေတာ့မွ (ဘယ္ေတာ့မွ) ေက်ာခိုင္းမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ လြတ္လပ္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ေဆာင္ရြက္ရတဲ့ ကိစၥအရပ္ရပ္အားလံုးကို တစိုက္မတ္မတ္ ေအးခ်မ္းစြာ ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္” ဟု ကတိျပဳခဲ့သည္။ တနည္းအားျဖင့္ စစ္အစိုးရက အသိအမွတ္ မျပဳေသာ္လည္း NLD သည္ လူထုအၾကား၌ ဆက္လက္လႈပ္ရွား တည္ရွိေနမည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ NDF အစုက NLD မရွိေတာ့ဟု ယူဆေျပာဆိုေနသည္။ တနည္းအားျဖင့္ NLD ၏ တိုက္ပြဲခြင္ထဲမွ ထြက္သြားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုမွ်မက စစ္အာဏာေအာက္ ေခါင္းလွ်ိဳ၀င္လိုက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြႏွင့္ ေဒါက္တာသန္းၿငိမ္းတို႔ ဦးေဆာင္သည့္ ‘အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု (NDF)’ က ယူဆသကဲ့သို႔ NLD ၏ အခန္းက႑ မရွိေတာ့ဟူေသာ အျမင္မွာ ပကတိအေျခအေနႏွင့္ လြဲေခ်ာ္ေနသည္။ ေဒါက္တာခင္ေဇာ္၀င္း ေမွ်ာ္မွန္းသည့္ “ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခတ္လြန္ NLD ပါတီ” (သို႔မဟုတ္) NDF ၏ အခန္းက႑ ဆိုသည္မွာလည္း စိတ္ကူးယဥ္မႈသက္သက္ ျဖစ္သည္။ NDF ေလွ်ာက္ေသာလမ္းမွာ လူထုဆႏၵႏွင့္ ကင္းကြာေသာ၊ ၉၀ ရလဒ္ကို ေက်ာခိုင္းေသာ၊ စစ္အာဏာ အဓြန္႔ရွည္ေရးကို ေထာက္ကူေသာ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ NDF သည္ စစ္အာဏာတည္တံ့ေရးစီမံခ်က္တြင္ နယ္႐ုပ္တ႐ုပ္ ျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္ရဖို႔သာရွိသည္။

သို႔ျဖစ္၍ ဦးခင္ေမာင္ေဆြႏွင့္ ေဒါက္တာသန္းၿငိမ္းတို႔၏ NDF သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ႏွင့္ လုံး၀ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈ မရွိသည္မွာ ထင္ရွားေပသည္။ ထို႔ျပင္ NDF သည္ NLD ၏ ကိုယ္ပြားပါတီ သို႔မဟုတ္ Lifeboat Party သေဘာလည္း လုံး၀မဟုတ္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ NLD ၏ မူ၀ါဒ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါမည္ဟု သေဘာတူခဲ့ၿပီးမွ NDF က ဆန္႔က်င္ျငင္းဆန္ခဲ့၍ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD က လုံး၀လက္မခံႏိုင္သည့္ နာဂစ္ဖြဲ႔စည္းပုံေအာက္၌ NDF ပါတီသစ္ကို ဖြဲ႔ခဲ့ျခင္းမွာလည္း စစ္အာဏာလႊမ္းမိုးေရးကို အားေပးရာေရာက္ေန၍ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ NDF ၏ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ဆက္ရွိေနမည္ဟုလည္းေကာင္း၊ NLD ၏ မၿပီးဆုံးေသးသည့္ တာ၀န္ကို ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္မည္ဟုလည္းေကာင္း၊ NDF က လူထုကို ေ၀၀ါးေအာင္ မေျပာသင့္ပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း သေဘာထားခ်င္း ေျဖာင့္ေျဖာင့္ဆန္႔က်င္ေနသည့္ ‘အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု’ ၏ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳမႈကို မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် လက္ခံလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ ျဖစ္သင့္သည္မွာ ‘အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု’ (NDF) ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ႏွင့္ သေဘာမတူ၍ သီးျခားပါတီေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သတၱိရွိရွိ ႐ိုး႐ိုးသားသား ေျဖာင့္ခ်က္ေပးကာ ေရွ႕ခရီးကို ဆက္သင့္ေပသည္။ လူထုက ႐ိုးသားမႈကို အားေပးေထာက္ခံေလ့ရွိေၾကာင္း သတိခ်ပ္သင့္ပါသည္။
 
ေခတ္ျပိဳင္   ေဆာင္းပါးျဖစ္ပါသည္။

1 comment:

  1. anyway we don't recognise any party as NLD although the name is similar or the same people..NLD is NLD. I understand how they feel but they have to follow what the majority agreed as a party member.Now they are no longer NLD members. They are automatically dismissed since they start new party..

    ReplyDelete

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေရးသားခြင့္ရွိပါသည္။ အမ်ားသူငါဖတ္ရန္မသင့္ေသာ ရုိင္းျပေသာစကားလံုးမ်ား သံုးစြဲပါက ဖ်က္ျခင္းခံရပါမည္။
ေ၀ဖန္ေရးနွင့္ အၾကံေပးျခင္းမ်ားကို လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုရလ်က္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ေအးနႏၵာေအာင္

ကမာၻအႏွံ႕ကသတင္းေတြ....