Friday, March 18, 2011

အေမွာင္လိႈင္းထဲက သူရဲေကာင္းတို႔တိုင္းျပည္ စာအုပ္ AAPP တြင္မွာယူနိုင္ျပီ


အေမွာင္လိႈင္းထဲက သူရဲေကာင္းတို႔တိုင္းျပည္ စီစဥ္သူတုိ႔စကား

ေထာင္ဆုိသည္ ေနရာေကာင္းမဟုတ္၊ လူေကာင္းသူေကာင္းမ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လူဆုိးသူဆုိးတုိ႔ကုိ ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းထားသည့္ ေနရာျဖစ္သည္၊ မေကာင္းသူတုိ႔အားေလွာင္ပိတ္ထားသည့္ ေနရာဟုလည္း ဆုိႏုိင္သည္၊ ျပဳျပင္ရန္အလုိ႔ငွာဟု ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းထားေသာ္လည္း ေထာင္သည္ ႏွစ္သက္စရာ ျဖစ္မလာခဲ့ပါ၊ သုိ၌ေသာ္လည္း လူ၌အဖြဲ၌အစည္းတခုကုိ စနစ္တက် တည္ေထာင္စီမံခန္၌ခြဲရာတြင္ ေထာင္သည္ ဖယ္ထုတ္မရေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား၏ အစိတ္အပုိင္းတရပ္ျဖစ္လာခဲ့သည္၊ ထုိ႔အတူ မိမိတုိ႔ကုိ ေမာ္လုိ႔မွမၾကည့္ဝံ့၊ စကားတခြန္းမွ ခြန္းတုန္၌မျပန္ဝံ့ေစရန္ လူအမ်ားအား ဗုိလ္က်ဖိႏွိပ္ရာတြင္လည္း မတရားစုိမုိးအုပ္ခ်ဳပ္သူတုိ႔အတြက္ ေထာင္သည္ လက္နက္ေကာင္းတခုျဖစ္လာခဲ့ျပန္သည္၊ ေထာင္က်ရျခင္းသည္ မဂၤလာရွိေသာကိစၥမဟုတ္ပါ၊ ေထာင္တြင္းမွာ ေနရထုိင္ရေသာဘဝသည္လည္း ၾကမ္းတမ္းဆုိးဝါး လြန္းပါသည္၊ ေထာင္တြင္းမွာ ဘဝပ်က္သြားသူေတြရွိသည္၊ အသက္ေပ်ာက္သြားသူေတြရွိသည္၊ ေထာင္ထြက္ဆုိသူတုိ႔ သည္လည္း ရပ္ထဲရြာထဲတြင္ ေပါင္းအပ္သင္းအပ္ေသာသူမ်ားမဟုတ္ပါ၊ သုိ႔ေသာ္ ယေန႔လုိ စစ္အာဏာရွင္ၾကီးစုိးသည့္ ေခတ္ဆုိးၾကီးတခုထဲတြင္မူ လူေကာင္းသူေကာင္းစစ္မစစ္ သက္ေသခံႏုိင္ရန္ ေထာင္ထြက္လက္မွတ္ ထုတ္ျပရမလုိ ျဖစ္ေနသည္ဟုဆုိရေပမည္၊ မတရားမွဳတခုခုကုိ တနည္းနည္းျဖင့္ အနည္းႏွင့္အမ်ား ဆန္႔က်င္မိသူတုိင္း၏ ေနာက္ဆုံး ေရာက္ရွိစုေဝးရာသည္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား ျဖစ္လုိ႔ေနပါသည္၊
မတရားမွဳတခုကုိ ဆန္႔က်င္ျခင္းသည္ အနည္းႏွင့္အမ်ား အႏၱရယ္ရွိပါသည္၊ ေတာ္ရုံသတၱိျဖင့္ မလုပ္ႏုိင္ပါ၊ ထုိသတၱိကလည္း ေမြးရာပါမလာပါ၊ အမွန္တရားကုိ ခ်စ္တတ္သည့္စိတ္ကသာ ထုိသတၱိကုိ ေမြးဖြားေပးပါသည္၊ မိမိစြဲကုိင္ေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ကသာ ထုိသတၱိကုိ ခုိင္မာေစပါသည္၊ ထုိသတၱိမ်ဳိးကုိ ဘယ္အေၾကာင္းႏွင့္မွ် အက်ဥ္းေထာင္မ်ားက မသတ္ျဖတ္ႏုိင္ခဲ့ပါ၊ ႏွင္းပန္းအိမ္၏စာအုပ္ကုိဖတ္ရသည့္အခါ ထုိအခ်က္ကုိ ပုိမုိထင္ရွားစြာ ျမင္ရပါသည္၊ ထုိသတၱိမ်ဳိး လူအမ်ားတြင္ ျပန္႔ပြားျဖစ္ထြန္းလာေစလုိျခင္းသည္ ဤစာအုပ္ထုတ္ေဝရျခင္းႆ အေၾကာင္းရင္းတခုဟု ဆုိရေပမည္၊
ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မတရားမွဳမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ရင္းယံုၾကည္ခ်က္အတြက္ အက်ဥ္းက်ေနရသူေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိသည္၊  ဘဝေပါင္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ဟု ျမင္ၾကည့္လုိက္ပါ၊ သူတုိ႔ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ ဘဝေပါင္းကလည္း မနည္း၊ ထုိဘဝမ်ားကုိ မေမ့မေလ်ာ့ေစခ်င္ပါ၊ ထုိဘဝမ်ား ဘာေတြျဖစ္ပ်က္ေနသည္ကုိ လူအမ်ား သိေစခ်င္ပါသည္၊ စာနာနားလည္ေစလုိရုံသက္သက္မွ် မဟုတ္ပါ၊ အျခားေသာ သန္းငါးဆယ္ေက်ာ္ ဘဝမ်ား၏ ေကာင္းရာေကာင္းက်ဳိးအလုိ၌ငွာ သူတုိ႔ဘာေတြ ရင္းႏွီးေပးဆပ္ေနၾကရသည္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိၾကေစခ်င္သည္၊ လူတုိင္း ေပးဆပ္ၾကသူခ်ည္းဆုိလ်င္ ေလာကၾကီးက အင္မတန္ေကာင္းသြားပါလိမ့္မည္၊ ဒါမွမဟုတ္ ေပးဆပ္တာႏွင့္ ရယူတာကုိ မွ်မွ်တတ က်င့္သုံးၾကလ်င္လည္း ေလာကႀကီးက သာယာႏုိင္ပါသည္၊ ဒီလုိမဟုတ္ပဲ ရယူလုိသူတုိခ်ည္း ေနထုိင္ၾကသည့္ေလာကဆုိလ်င္ေတာ့ ဒုကၡဘုံသာျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္၊ အနည္းဆုံးေတာ့ ေပးဆပ္ျခင္း၏ အဓိပၸါယ္ကုိ နားလည္ လက္ခံလာတတ္ၾကေစခ်င္သည္၊ ေပးဆပ္ျခင္းကုိ တန္ဘုိးထားတတ္ၾက ေစခ်င္သည္၊ ထုိေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ပင္ ယခုလုိယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ေနသူတုိ႔ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ စာအုပ္စာေပမ်ားကုိ က်ေနာ္တုိ႔ထုတ္ေဝပါသည္၊
လူတုိင္း သူ႔ေနရာမွန္သူရွိသြားလ်င္ ေလာကၾကီး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းလာမည္ဟုယုံၾကည္ပါသည္၊ အမွန္တရားကုိ ခ်စ္တတ္သူမ်ား အတြက္ ေထာင္သည္ ေနရာမွန္မဟုတ္ပါ၊
မတရားမွဳမ်ားကုိ ဆန္၌က်င္သူမ်ားအတြက္ ေထာင္သည္ ေနရာမွန္မဟုတ္ပါ၊ ေလာကၾကီးအတြက္ ကုိယ့္ရွိတာေလးထဲက ဘာေပးရမလဲ စဥ္းစားေနတတ္သူမ်ားအတြက္ ေထာင္သည္ ေနရာမွန္မဟုတ္ပါ၊ ေထာင္သည္ပင္လ်င္ ဖိႏွိပ္အုပ္စုိးေနသူတုိ႔၏ သံပျခဳပ္ျဖစ္ေနရျခင္းကုိက ေနရာမွန္မဟုတ္ပါ၊ ေထာင္သည္ ေလာကႀကီးဆီက ရႏုိင္တာထက္ ပုိလုိခ်င္တတ္ၾကသည့္ လက္ကုန္ႏွဳိက္သမားမ်ားအတြက္သာ ေနရာမွန္ျဖစ္သင့္ပါသည္၊ ေထာင္သည္ လူအခ်င္းခ်င္း ဗုိလ္က်စုိးမုိးလုိသည့္ ႀကီးႏုိင္ငယ္ညွင္းသမားမ်ားအတြက္သာ ေနရာမွန္ျဖစ္သင့္ပါသည္၊ ေလာကပါလတရားက လူတုိင္းကုိ သူ႕ေနရာမွန္မွာသူ ရွိေအာင္လုပ္ေပးပါသည္၊ ေထာင္သည္ ေလာကပါလတရားကုိေစာင့္ေရွာက္အပ္ေသာ နံရံတခ်ပ္သာျဖစ္သင့္သည္၊ ျဖစ္ေစခ်င္သည္၊ ထုိဆႏၵျဖင့္ ေနရာမွားေနေသာလူမ်ား။ အရာဝတၳဳမ်ားအေၾကာင္း စာအုပ္စာေပမ်ားကုိ မိမိတုိ႔ထုတ္ေဝပါသည္၊
စစ္အစုိးရက ျမန္မာျပည္မွာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမရွိပါဟု တေလ်ာက္လုံးဘူးကြယ္ေနသည္၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အမွန္တကယ္ရွိပါသည္၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း အျခားေသာရာဝဇတ္အက်ဥ္းသားမ်ားထက္ အစီအစဥ္ရွိရွိႏွင့္ စံနစ္တက် စိတ္ေရာကုိယ္ပါ ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္ခံေနရသူမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဟုဆုိရလ်င္ လြန္အံ့မထင္၊ ေထာင္ထဲကလူကုိပါမဟုတ္၊ ေထာင္ျပင္က မိသားစုကုိပါ ဒုကၡေပးလုိက္ေသးသည္၊ စိတ္နာေလာက္သည့္ ေသကြဲရွင္ကြဲအျဖစ္မ်ား သည္အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ ေက်ာ္မွာမ်ားလွၿပီ၊ ဒါေတြကုိ ရပ္တန္႔ဖုိလုိသည္၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကုိ လႊတ္ဖုိ႔လုိသည္၊ သည္အခ်က္ကုိ မိမိတုိ႔ အစဥ္တစုိက္ေတာင္းဆုိခဲ့သည္၊ ထုိေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ အေမွာင္ေခတ္ထဲက သူရဲေကာင္းတုိ႔၏ တကယ့္ဘဝမ်ားက ပုိမုိက်ယ္ေလာင္ေစခဲ့။ ေလးနက္ေစခဲ့သည္က အမွန္ပင္၊ ထုိက်ယ္ေလာင္ေလးနက္ေသာ ေတာင္းဆုိခ်က္အား လူတုိင္းလူတုိင္းစီ ေရာက္ရွိေစရန္ ျပန္႔ႏွံ႔ေစရန္ သည္စာအုပ္ကုိ မိမိတုိ႔ထုတ္ေဝလုိက္ပါသည္၊

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ)
စာေရးဆရာမႏွင္းပန္အိမ္၏ ဘဝ၊ ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ အလုပ္

အဘဦးတင္စိန္၊ အမိေဒၚသန္းစိန္တုိ႔မွာ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တုိင္း ေတာင္ဥကၠလာ၌ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ေမြးခ်င္း ၄ ေယာက္အနက္ သမီးအႀကီးဆုံးျဖစ္သည္။ ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးတင္စိန္ကုိ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက ကုိးကုိးကြၽန္းသုိ႔ ပုိ႔ခဲ့သည့္ အတြက္ စာေရးသူ ၆ လသမီးမွာဖခင္ႏွင့္ ခြဲခြာခဲ့ရၿပီး ၇ ႏွစ္သမီးမွ ဖခင္ကုိျမင္ဘူးခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၈ ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံ တြင္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး သကၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ လူငယ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။
၁၉၉၂ တြင္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္လူငယ္ ကုိေနဦးႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ၿပီး ၁၉၉၃ တြင္ သားတေယာက္ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။
၁၉၉၈ တြင္ ခင္ပြန္းသည္ အဖမ္းခံရၿပီး ထုိအခ်ိန္က ႏွစ္အမ်ားဆုံးျဖစ္သည့္ ေထာင္ ၁၄ ႏွစ္ႏွင့္ မတရားဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံရၿပီး စစ္ကုိင္းတုိင္း ကေလးၿမိဳ႕ ေမာ္လုိက္ေလးအက်ဥ္းေထာင္သုိ႔ အပုိ႔ခံခဲ့ပါရသည္။
အက်ဥ္းက်မိသားစုဝင္အျဖစ္ စစ္ကုိင္းတုိင္းကေလးၿမိဳ႕တြင္ ငပိေရာင္းၿပီး ခင္ပြန္းသည္ကုိ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ခဲ့ရသည္။ စာေရးသူ၏ ဘဝကုိသိေနသည့္ အဘြားလူထုေဒၚအမာက သမီးတုိ႔ဘဝေတြက စာေရးဖုိ႔ေကာင္းတယ္ဟု ေျပာခဲ့ဘူးသည္။ စာေရးသူကုိ စာေပမ်ဳိးေစ့ခ်ေပးသူက အဘြားလူထုေဒၚအမာျဖစ္ၿပီး စာေပစင္ျမင့္တင္ေပးခဲ့သူမ်ားမွာ ေဒးဒရဲဦးျမတ္ေဆြ၊ ဆရာ
နတ္ႏြယ္၊ ဦးဇင္လင္း (ဦးေဌးေအာင္) တုိ႔ျဖစ္သည္။
လက္ရိွလြပ္လပ္ေသာအာရွအသံ Radio Free Asia (RFA)မွာ အသံလႊင့္ေဆာင္းပါအျဖစ္ ေမွာင္လိႈင္းထဲက သူရဲေကာင္းတို႔ တိုင္းျပည္ အစီအစဥ္ကို ေရးသားထုတ္လႊင့္တင္ဆက္လွ်က္ရိွပါသည္။

စာေရးဆရာမႏွင္းပန္အိမ္၏ အေမွာင္လိႈင္းထဲက သူရဲေကာင္းတို႔တိုင္းျပည္ စာအုပ္ ၀ယ္ယူလို သူမ်ား info@aappb.org သို႔ ဆက္သြယ္မွာ ယူႏုိင္ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေရးသားခြင့္ရွိပါသည္။ အမ်ားသူငါဖတ္ရန္မသင့္ေသာ ရုိင္းျပေသာစကားလံုးမ်ား သံုးစြဲပါက ဖ်က္ျခင္းခံရပါမည္။
ေ၀ဖန္ေရးနွင့္ အၾကံေပးျခင္းမ်ားကို လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုရလ်က္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ေအးနႏၵာေအာင္

ကမာၻအႏွံ႕ကသတင္းေတြ....