Friday, October 15, 2010

UNHCR-Malaysia ၏ နားလွည့္ ပါး႐ိုက္ လုပ္ရပ္မ်ား

႐ုပ္ပံုေပၚ ကလစ္ႏွိပ္၍ အႀကီးၾကည့္ပါ။
ယခင္စာရြက္ေရွ႕မ်က္ႏွာယခင္စာရြက္ေနာက္မ်က္ႏွာယခုစာရြက္ေရွ႕မ်က္ႏွာ
အထက္ပါ UNHCR-Malaysia အေထာက္အထား စာရြက္မ်ားမွ ယခင္ စာရြက္ ဆိုသည္မွာ ယခင္က တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳး အမ်ားစုအား ေပးေသာ စာရြက္ႏွင့္ ယခု စာရြက္ဆိုသည္မွာ ေနာက္ပိုင္း ဗမာ လူမ်ိဳးမ်ားအား ေပးေသာစာရြက္တို႕ ကြာျခားပံုကို ယွဥ္တြဲ ေဖာ္ျပ ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ (အမဲလိုင္းမ်ားႏွင့္ဖ်က္ထားျခင္းႏွင့္ Ref နံပါတ္မ်ား သုညႏွင့္ အစား ထိုးထားျခင္းမွာ စာရြက္ပိုင္ရွင္၏ လံုျခံဳေရးေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။)

ယခင္ တိုင္းရင္းသား အမ်ားစုကိုသာ UNHCR-Malaysia မွတ္ပံုတင္ ျပဳလုပ္ ေပးေသာ အခ်ိန္က 354-00C00000 ႏွင့္ 791-00C00000 ဟူ၍ Registration Number ႏွစ္ခုသာ ရွိသည္။ ယခု ဗမာႏွင့္ ရခိုင္ လူမ်ိဳးမ်ားအား UNHCR-Malaysia မွတ္ပံုတင္ လုပ္ေပးမည္ဟု သတင္း ထြက္လာျပီး ေနာက္ပိုင္းမွသာ HCRKL0000-00 စသည့္ UNHCR-Malaysia ၏ လုပ္ငန္းစဥ္ (interview process) အတြင္း မပါ၀င္သည့္ နံပါတ္မ်ားႏွင့္သာ ထုတ္ေပးသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။

(Mg Aung from Myanmar is scheduled for a registration interview on 00.00.0000.) ဟု ယခု စာရြက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယခင္က မွတ္ပံုတင္ စာရြက္ေပးသည္ႏွင့္ အတူ ရက္ခ်ိန္း ကဒ္ျပား တခုကို စာရြက္ႏွင့္ တပါတည္း ေပးပါသည္။ ယခု စာရြက္ေပးသည့္ အခါ ရက္ခ်ိန္း ကဒ္ျပား မပါေတာ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခု ဗမာမ်ားအား ထုတ္ေပးေသာ စာရြက္သည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ေပးေသာ မွတ္ပံုတင္ စာရြက္မဟုတ္ဘဲ မွတ္ပံုတင္ စာရြက္ရရန္ အတြက္ ထပ္မ ံေျဖဆိုရအံုးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ယခင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ေပးေသာ စာရြက္၏ ေနာက္ေက်ာဘက္တြင္ မေလးဘာသာ စကားျဖင့္ ေရးသား ထားေသာ္လည္း ယခု စာရြက္တြင္ မည္သို႔မွ် ေရးမထားပါ။ မေရးထားသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ စဥ္းစားမိသမွ် တခုသာ ရွိပါသည္။ Printer ေဆးကုန္မည္ စိုးေသာေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာရွိ NGO မ်ားမွ UNHCR-Malaysia သည္ စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ ရွိေသာ ျမန္မာျပည္မွ လာသည့္ ဒုကၡသည္ခ်င္း အတူတူ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈမ်ား ရွိသည္ဟု ဖိအားေပး ေျပာၾကားလာျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ UNHCR-Malaysia သည္ ရခုိင္ႏွင့္ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားအား မွတ္ပံုတင္ေပးမည္ဟု သတင္းလႊင့္ခဲ့သည္။ တကယ္တမ္း ထုတ္ေပးသည့္ အခါ အထက္ပါအတိုင္း ကြဲျပားကာ အရပ္စကားႏွင ့္ေျပာရလွ်င္ ေသာက္တလြဲ ျဖစ္ေနပါသည္။ ဗံုးေပါလေအာကို ထုတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ အီးကုန္း စကၠဴေပၚတြင္ UNHCR-Malaysia တံဆိပ္တံုး ထုကာ ထုတ္ေပးသည္ႏွင့္မျခား ပစ္စလတ္ခတ္သာ ျဖစ္ပါသည္။ မေလးရွား ႏိုင္ငံအတြင္း UNHCR-Malaysia ၏ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို ၾကားသိ ျမင္ေတြ႔ ေနရေသာ စာေရးသူ၏အေတြ႕အၾကံဳအရ ရခိုင္ႏွင့္ ဗမာမ်ားအား ေပးေသာ စာရြက္မ်ား၏ ၉၀% ေက်ာ္သည္ reject ျဖစ္မည္မွာ ေျမၾကီးလက္ခတ္မလြဲ ေသခ်ာပါသည္။

354-00C00000 ႏွင့္ 791-00C00000 နံပါတ္မ်ားႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ စာရြက္ လက္၀ယ္ရွိေသာ ဗမာမ်ားသည္ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုမည့္ ရက္ခ်ိန္းေန႔ ရက္မ်ားတြင္ မည့္သည့္ေမးခြန္းမ်ားကိုမွ် ေျဖဆိုရျခင္းမရွိဘဲ ၆-လ၊ ၁-ႏွစ္ ျပန္လည္၍ ထပ္ခါထပ္ခါ ရက္ခ်ိန္းေပးခံရသည္မွာ အေျမာက္အမ်ားရွိပါသည္။ ကံအေၾကာင္းမလွလွ်င္ ထိုအေတာအတြင္း၌ပင္ reject ျဖစ္သြားႏိုင္ပါသည္။

အဖမ္းခံရလွ်င္ ျပစရာေလးတခုရွိတာေပါ့ ဆိုသည့္စကားကို စာေရးသူျပန္လည္တုန္႕ျပန္ပါမည္။ ယခင္စာရြက္ကိုင္ထားျပီး ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းတြင္ အခ်ဳပ္ခံေနရသည့္ပို႕စ္တပုဒ္ စာေရးသူတင္ဖူးပါသည္။ ထိုကဲ့သို႕ေသာသူမ်ိဳး အမ်ားအျပားရွိပါသည္။ သို႕ဆိုလွ်င္ ယခုအီးကုန္းစကၠဴပမာ ထုတ္ေပးေသာစာရြက္ႏွင့္ အဖမ္းခံရမည္ဆိုပါလွ်င္ “ေနေပေတာ့……….မစဥ္းစားနဲ႕ ေနေပေတာ့………..”

UNHCR-Malaysia သည္ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးခြဲျခားမႈမ်ား၊ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ UNHCR-Malaysia ႐ံုးအတြင္း သက္ေသျပ၍မရႏိုင္သည့္ လာဘ္စားမႈမ်ားကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ဆက္လက္က်ဴးလြန္လ်က္ရွိပါသည္။ UNHCR-Malaysia ႐ံုးအတြင္းသို႕ လာဘ္စားမႈမ်ား၊ ႐ိုင္းျပစြာဆက္ဆံမႈမ်ားကုိ သက္ေသျပစရာျဖစ္လာမည့္ ကင္မရာ၊ အသံဖမ္းစက္၊ ဖုန္း မည္သည့္အရာမွ် ယူသြားခြင့္မရွိပါ။ (သက္ေသျပစရာမရွိက အမွန္တရားမဟုတ္ပါဟု ဆိုေသာ္ စာဖတ္သူကိုးကြယ္သည့္ မည္သည့္ဘာသာမွမဆို ဘုရားသခင္တကယ္ရွိပါသည္ဆိုသည္ကို သက္ေသျပ၍ရႏိုင္ပါမည္လားဟု စာေရးသူ ျပန္ေမးပါမည္။)

အခ်ဳပ္ ဆိုရေသာ္ UNHCR-Malaysia ၏ ယခု ထုတ္ေပးေသာ စာရြက္မ်ားသည္ ဒုကၡသည္မ်ား အေပၚ မည္သည့္ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမွ် ရွိမည္ မဟုတ္ဘဲ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ခုတံုးလုပ္ျပီး စီးပြားရွာေနေသာ သူမ်ားအတြက္သာ ေသလွ်င္ ျမွဳပ္မည့္ တြင္းထဲသို႕ ေျမၾကီးဖို႔ ရမည္ေနရာတြင္ ေရႊဖို႔၍ ရႏိုင္သည္ အထိ ခ်မ္းသာလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ေပးေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ (မိမိ လူမ်ိဳး တိုးတက္ ေကာင္းစားေရး အတြက္ အားတက္ သေရာ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ခၽြင္းခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။)

အဂၤလိပ္ ဘာသာသို႔ ျပန္ဆို ေရးသားျပီး သက္ဆိုင္သည့္ ေနရာမ်ားမွ သိရွိေစရန္ ကူညီမည္ ဆိုပါက အထူး ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ပို႔စ္ႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး ေ၀ဖန္ အၾကံျပဳမႈမ်ားႏွင့္ UNHCR-Malaysia ႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ အေတြ႔အၾကံဳ ရွိပါက ကြန္မန္႕တြင္ ေရးသား ေပးခဲ့ေစ လိုပါသည္။

ေမာင္ပါလ

No comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေရးသားခြင့္ရွိပါသည္။ အမ်ားသူငါဖတ္ရန္မသင့္ေသာ ရုိင္းျပေသာစကားလံုးမ်ား သံုးစြဲပါက ဖ်က္ျခင္းခံရပါမည္။
ေ၀ဖန္ေရးနွင့္ အၾကံေပးျခင္းမ်ားကို လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုရလ်က္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ေအးနႏၵာေအာင္

ကမာၻအႏွံ႕ကသတင္းေတြ....