Saturday, October 2, 2010

“ ျပည္သူ လူထုသို႔ ပန္ၾကားလႊာ ” (Generation Wave)

ျပည္သူလူထု အေပါင္းတုိ႔-

            ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္း စစ္ေကာင္စီ အစိုးရ လက္ထက္မွ ယေန႔ အခ်ိန္ထိ စစ္အာဏာရွင္ အဆက္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ ဒုကၡ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ရင္ဆိုင္ ၾကံဳေတြ႔ ခဲ့ၾကရျပီး ျဖစ္ပါသည္။

            ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ (၇)ရက္ ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ သက္ဆိုး ရွည္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ျပဳလုပ္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ဟန္ျပ ေရြးေကာက္ပြဲသာ ျဖစ္သည္ကို ျပည္သူ အေပါင္းတို႔မွ သိရွိ နားလည္ ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။
            ဆႏၵမဲ ေပးျခင္း ဆိုသည္မွာ မိမိသေဘာ ဆႏၵ အေလ်ာက္ လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ မိမိဆႏၵကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၾကိဳက္ျခင္း /မၾကိဳက္ျခင္း ၊သေဘာတူျခင္း /ကန္႔ကြက္ျခင္း တို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ ျပသႏိုင္ရန္ မည္သည့္ အရာႏွင့္မွ် ပိတ္ပင္ တားဆီး၍ မရေသာ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရး ျဖစ္ပါသည္။

            အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာခ်က္ အပိုဒ္ (၂၁) အရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ စစ္အစိုးရမွ ေရးဆြဲ ျပဌာန္းထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပါ အခန္း (၉) ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ -(၃၉၁)၊ ပုဒ္မခြဲ (က) အရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ “အရြယ္ ေရာက္ျပီး သူတိုင္း ဆႏၵမဲ ေပးပိုင္ခြင့္ ရွိသည္” ဟု တိက်စြာ ေဖာ္ျပထား ပါသည္။ စစ္အစိုးရ ကိုယ္တိုင္ ထုတ္ျပန္ ထားေသာ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ အခန္း (၁) ၊ပုဒ္မ(၂) ၊အပိုဒ္ (ဎ)ေရြးေကာက္မူ ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးတြင္ “ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ား အျဖစ္ ပါ၀င္ ယွဥ္ျပိဳင္ ႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရး၊ ပါ၀င္ ယွဥ္ျပိဳင္ျခင္း မျပဳေသာ အခြင့္အေရး၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ား အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ ႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရး (သို႔မဟုတ္) မဲေပးျခင္းမျပဳဘဲ ေနႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရး” ဟု ေဖာ္ျပ ထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။

            ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ အခန္း(၁၃) ၊ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ေခါင္းစဥ္ ပါ ပုဒ္မ(၅၇)၌” မည္သူ မဆို ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားတြင္ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး၏ ဆႏၵမဲ ေပးပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တင္ေျမွာက္ ပိုင္ခြင့္ တို႔ကို က်င့္သံုးျခင္း မျပဳႏိုင္ေစရန္ အၾကမ္း ဖက္ျခင္း၊ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ မေလ်ာ္ ၾသဇာ သံုးျခင္း ၊ လိမ္လည္ လွည့္ဖ်ားျခင္း၊ လာဘ္ေပးျခင္း (သို႔မဟုတ္) လာဘ္ယူျခင္း တုိ႔ကို ျပဳလုပ္ေၾကာင္း ျပစ္မႈ ထင္ရွား စီရင္ခံရလ်င္ ၊ ထိုသူအား တစ္ႏွစ္ထက္ မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္တစ္သိန္းထက္ မပိုေသာ ေငြ ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုး ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ “ဟု ေဖာ္ျပထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္သူ လူထု အေပါင္းတို႔-

            ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲၾကီးတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) မွ ေရြးေကာက္ပြဲအား သပိတ္ ေမွာက္ေၾကာင္း ၂၀၁၀ ခုနွစ္ၾသဂုတ္လ(၁၉)ရက္ေန႔တြင္ တရား၀င္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့ျပီး ျပည္သူ လူထုအား ေရြးေကာက္ပြဲအား သပိတ္ ေမွာက္ၾကရန္ ရွင္းလင္း ေျပာဆို ပန္ၾကား ထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။ တရား၀င္ ပါတီအျဖစ္ ဖ႔ဲြစည္း တည္ေထာင္ခြင့္ ရထားေသာ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ အခ်ိဳ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ား သည္ပင္လ်င္ တရားမွ်တမႈ မရွိသည့္ ဥပေဒမ်ားေၾကာင့္ ၀င္ေရာက္ ေရြးခ်ယ္ ခံေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။

            ျပည္သူ လူထုမ်ား အေနျဖင့္လည္း တိုင္းျပည္၏ ကံၾကမၼာႏွင့္ မိမိတို႔ အနာဂတ္ အတြက္ မိမိတို႔ လိုခ်င္ေသာ အရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ မရရွိပဲ၊ မိမိတို႔ ေဘး အႏၲာရယ္ က်ေရာက္ ေစမည့္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအား လက္မခံ ၊ ပူးေပါင္း ပါ၀င္မႈ မလုပ္ေၾကာင္း ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပမႈျဖင့္ ျပည္သူ လူထု တစ္ရပ္လံုး ၏ သေဘာထားကို ထုတ္ေဖာ္ ျပသ ရပါမည္။
  • မဲရုံသုိ႔ဆႏၵမဲသြားေရာက္မေပးျခင္း
  • ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္အား နည္းအမိ်ဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဟန္႔တား ေႏွာက္ယွက္ ဖ်က္ဆီးျခင္း ၊ လိမ္လည္မႈ ျပဳျခင္း ၊ ဖိအားေပးျခင္း၊ ျခိမ္းေျခာက္ အၾကပ္ကိုင္ျခင္း ျပဳလုပ္သူမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ ေဖာ္ထုတ္ တုိင္ၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း
  • စစ္အာဏာရွင္ ၾသဇာေအာက္၌ တိုက္ရိုက္ ေရာက္ရွိေနသူ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ အတင္းအက်ပ္ ဖိအား ေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ မဲထည့္ ရလွ်င္ မိမိ ဆႏၵမဲျပားမ်ားအား ပယ္မဲျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း ၊
  • ၂၀၁၀ စာလံုးေပၚတြင္ ၾကက္ေျခခတ္ အမွတ္အသား (2010 ) အား မိမိ သြားလာလႈပ္ရွားရာ ေနရာ မ်ားတြင္ နည္းလမ္း မ်ိဳးစံု သံုးျပီး ေပၚလြင္ေအာင္ ေရးျခယ္ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖင့္ ၾကိဳတင္ ဆႏၵျပ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းကို ထုတ္ေဖာ္ ျပသ၍ စစ္ကြ်န္ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ျပီး မိမိတို႔ႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာ အစိုးရအား လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ႏိုင္ေရး အတြက္ ေသြးစည္း ညီညြတ္စြာ လုပ္ေဆာင္ ၾကရန္ တိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္ အပ္ပါသည္။
Generation wave

“ဤပန္ၾကားလႊာအား လက္ဆင့္ကမ္းျဖန္႔ေ၀ျခင္ျဖင့္ လက္တြဲ တိုက္ပြဲ ၀င္ၾကပါစို႔”

No comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေရးသားခြင့္ရွိပါသည္။ အမ်ားသူငါဖတ္ရန္မသင့္ေသာ ရုိင္းျပေသာစကားလံုးမ်ား သံုးစြဲပါက ဖ်က္ျခင္းခံရပါမည္။
ေ၀ဖန္ေရးနွင့္ အၾကံေပးျခင္းမ်ားကို လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုရလ်က္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ေအးနႏၵာေအာင္

ကမာၻအႏွံ႕ကသတင္းေတြ....