Monday, August 30, 2010

အခြန္ေကာက္ယူမႈစနစ္၏ မျမင္သာသည့္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား အစီရင္ခံစာ

ၾကိဳတင္သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

သို႕
ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရး အတြက္ေဆာင္႐ြက္ေနေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုးႏွင့္ သတင္းဌာနမ်ားအားလံုး

လူ႕အခြင္႔အေရး မွတ္တမ္းကြန္ယက္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ အခြန္ေကာက္ခံမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အစီရင္ခံစာ ျဖစ္သည့္ “ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အတင္းအက်ပ္ႏွင္႔ အက်င္႔ပ်က္ျခစားေနေသာ အခြန္ေကာက္ယူမႈစနစ္၏ မျမင္သာသည့္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား” အစီရင္ခံစာကို ျဖန႔္ေ၀ျခင္း။
လူ႕အခြင္႔အေရး မွတ္တမ္းကြန္ယက္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) (အဲန္ဒီ- ဘားမား)မွ ၏အစီအရင္ခံစာအသစ္ျဖစ္ေသာ “ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အတင္းအက်ပ္ႏွင္႔ အက်င္႔ပ်က္ျခစားေနေသာ အခြန္ေကာက္ယူမႈစနစ္၏ မျမင္သာသည့္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား”ဟု အမည္ေပးထားသည့္ အစီရင္ခံစာကို စတင္ထုတ္ေဝရန္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဲန္ဒီ-ဘားမား၏ တိက်ေသာ သုေတသနျပဳမႈႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္မႈမ်ားသည္ စစ္အစုိးရမွဖံုးကြယ္ထားေသာ အက်င္႔ပ်က္ျခစား၊ ရုိင္းစိုင္းရက္စက္ေသာ အခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္ႏွင္႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအျဖစ္ ျမန္မာျပည္သူလူထုခံစားရသည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေဖၚထုတ္လိုက္ပါသည္။ ယင္းအစီရင္ခံစာသည္ စစ္အာဏာရွင္မွ အခြန္ေကာက္ခံမႈကို ဖိႏွိပ္သည့္လက္နက္သဖြယ္ အသံုးျပဳေနပံုကို ႐ွင္းလင္းျမင္သာေအာင္ ျပလိုက္ပါသည္။

လူ႕အခြင္႔ေရးဆိုင္ရာမ်ားကို မွတ္တမ္းျပဳေနေသာ အဖြဲ႕အစည္း (၁၃) ဖဲြ႔ပါေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ အဲန္ဒီ- ဘားမား၏ အစီရင္ခံစာသည္ စစ္အစိုးရမွ ယင္းကဲ႔သို႔ ရက္စက္စြာ အခြန္ေကာက္ခံမႈ က်ဴးလြန္ပံုကို ႏိုင္ငံတကာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသာမက ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမုိကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားတန္းတူညီမွ်ခြင့္ ရရွိရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အျခားအဖဲြ႔အစည္းမ်ားလည္း သိရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူလူထုကိုကူညီပံ႕ပိုးေပး တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းထက္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းကို ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထု၏ အေျခခံလူ႕အခြင္႔အေရးမ်ားျဖစ္ေသာ သင္႔ေတာ္ေသာ လူေနမႈ အဆင္႔အတန္း၊ အိမ္ယာပုိင္ဆုိင္ေရး၊ သင္႔ေတာ္ေသာပညာေရး ရရွိရန္အခြင္႔အေရး ႏွင္႔ အတင္းအက်ပ္ဖိအားေပး လုပ္အားေပးခိုင္းေစမႈမွ လြတ္ျငိမ္းခြင္႔ရရွိရန္ အခြင္႔အေရးမ်ားသည္လည္း စနစ္တက် ခ်ိဳးေဖါက္ျခင္းခံေနရပါသည္။

ျမန္မာျပည္သူလူထုအမ်ားစုသည္ အဆုံးစြန္ေသာဆင္းရဲမဲြေတမႈအတြင္းတြင္ ေနထိုင္ေနရစဥ္ စစ္အစိုးရႏွင္႔ ၎၏အေပါင္းအပါ မ်ားသည္္ ရရွိေသာအခြန္ေငြအား က်န္းမာေရးႏွင္႔ လူမႈဆိုင္ရာက႑မ်ား အတြက္ မသံုးမျဖစ္ရံုသာအသံုးျပဳကာ စစ္တပ္အတြက္တိုင္းျပည္၏ ဘတ္ဂ်တ္ ၅၀% ေက်ာ္ကိုအသံုးျပဳျပည္သူ႔ဘ႑ာအားအလဲြသံုးကာ အျမတ္အစြန္းမ်ား ဆက္လက္ရရွိေနပါသည္။ အဲန္ဒီ- ဘားမား၏ သုေတသနျပဳခ်က္မွ ျပည္သူလူထုသည္ သူတို႔၏ဝင္ေငြႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအတြက္ မတန္မရာ အခြန္အခ်ိဳးအဆကို တရားဝင္နည္းအရႏွင္႔ တရားမဝင္နည္းအရပါ ၿခိမ္းေျခာက္ဖိအားေပးခံရ အခြန္ေငြမ်ားေဆာင္ရကာ ယခင္ကထက္ပိုမို ရုန္းကန္ကာ အသက္ရွင္ရပ္တည္ ေနရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြါးေရးအား ေစာင္႔ၾကည့္ေလ့လာသူ သုေတသန ပညာရွင္ ေဒါက္တာ အယ္လစ္ဆင္ ဗီကာရီ ႏွင္႔ အဲန္ဒီ- ဘားမား၏ ဘုတ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ကုိဟန္ႀကီးႏွင္႔ မခ်ယ္ရီတို႔သည္ အစီအရင္ခံစာသစ္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အတင္းအက်ပ္ မတရားအခြန္ေကာက္ခံျခင္း၊ အက်င္႔ပ်က္ျခစားျခင္းႏွင္႔ ၿခိမ္းေျခာက္ေငြညစ္ခံရျခင္းမ်ားႏွင္႔ ပက္သတ္သည္တုိ႔ကုိ အေမးအေျဖမ်ားျပဳလုပ္ ယင္းအလြဲသံုးစားျပဳလုပ္မႈမ်ား၏ အင္မတန္ဆုိး၀ါးေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ပါသည္။

အေၾကာင္းအရာ။ ။ အတင္းအက်ပ္ အခြန္ေကာက္ခံမႈႏွင္႔ပတ္သက္သည့္ အစီရင္ခံစာကို လူ႕အခြင္႔အေရး မွတ္တမ္းကြန္ယက္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) (အဲန္ဒီ- ဘားမား) မွ စတင္ထုတ္ေဝျခင္း။

အခ်ိန္။ ။ နံနက္ (၁၀း၃၀) ၊ ဗုဒဟူးေန႔၊ စက္တင္ဘာလ (၁) ရက္၊ ၂၀၁၀။
ေနရာ ။ ႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္မ်ားကလပ္ (ထိုင္းႏိုင္ငံ) [FCCT]
The Penthouse, Maneeya Center
518/5 Ploenchit Road
Pathumwan, Bangkok 10330
+66 02-652-0580/1 (office)
E-mail: info@fccthai.com, Website: http://www.fccthai.com
ေဆြးေႏြးမည့္သူမ်ား။ ။ ကုိဟန္ႀကီး - ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးမွဴး
ေဒါက္တာ အယ္လစ္ဆင္ ဗီကာရီ - ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြါးေရးေစာင္႔ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕မွ သုေတသနပညာရွင္
မခ်ယ္ရီ - စီမံခန္႔ခြဲမႈ႕ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္။

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား ထပ္မံသိလုိပါက ဆက္သြယ္ရန္
အဲန္ဒီ-ဘားမားရုံး။ office@nd-burma.org (+၆၆(၀)၅၃ ၄၀၈ ၁၄၉)
ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးမွဴးကုိဟန္ႀကီး mghanpai@gmail.com (+၆၆ (၀) ၈၁ ၉၆၁ ၅၉၉၂)

No comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေရးသားခြင့္ရွိပါသည္။ အမ်ားသူငါဖတ္ရန္မသင့္ေသာ ရုိင္းျပေသာစကားလံုးမ်ား သံုးစြဲပါက ဖ်က္ျခင္းခံရပါမည္။
ေ၀ဖန္ေရးနွင့္ အၾကံေပးျခင္းမ်ားကို လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုရလ်က္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ေအးနႏၵာေအာင္

ကမာၻအႏွံ႕ကသတင္းေတြ....