Saturday, July 31, 2010

ေၾကညာခ်က္ - ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းေပးရန္ ဓါတ္ပုံမ်ားေပၚတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုး ေတာင္းဆိုလႈပ္ရွားမႈ


၃၀ .၇. ၂၀၁၀

ခင္မင္ ေလးစားရေသာ မိတ္ေဆြမ်ားရွင္

ယခု ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ရေသာ အေၾကာင္းအရင္းမွာ နအဖ စစ္အုပ္စု၏ လူ႔အခြင္႔အေရး ခ်ိဴးေဖာက္မႈ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ မတရားမႈမ်ားကို ရပ္တန္းက ရပ္ေစရန္ ဓါတ္ပုံမ်ားေပၚတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးေတာင္းဆိုေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို မိတ္ေဆြမ်ား သိရွိေစရန္ ႏွင္႔ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ လႈပ္ရွားႏုိင္ေစရန္ ပန္ၾကားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယခုလႈပ္ရွားမႈသည္ ျမန္မာ တျပည္လုံး အႏွံ႔ သိန္းေပါင္း မ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ား ခံစားေနရေသာ ကေမာက္ကမ စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခဲြမႈျပႆနာမ်ားႏွင္႔ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ မႈမ်ားကို အဆံုးသတ္ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိေသာ ဆႏၵျပပဲြမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္မ်ားကို အမွတ္တရ ဂုဏ္ျပဳသည့္ အေနျဖင္႔ လည္းေကာင္း၊ လက္ရွိ နအဖ စစ္အုပ္စု၏ လက္ထက္တြင္ ပုိမုိ ဆိုးရြားလာေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနမႈမ်ားအား မီးေမာင္း ထုိးျပႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ လႈပ္ရွားမႈကို ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၁၉၈၈ ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပံု ႏွစ္ပတ္လည္ ေန႔တြင္ စတင္မည္ ျဖစ္သည္။


တစ္ဦးခ်င္း အေနျဖင္႔ ေဖာ္ျပထားေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ စာရင္းမ်ားထဲမွ ခ်ိဳးေဖာက္မႈတခုအား ပုိစတာေပၚတြင္ ေရးသားျပီး လက္တြင္ ကုိင္ထားကာ ဓါတ္ပံု ရုိက္ျခင္းျဖင့္ ယခုလႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါ၀င္ ႏုိင္ပါသည္။ ဤလႈပ္ရွားမႈကို မိတ္ေဆြမ်ား အဖြဲ႔အစည္းမွ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားေသာ ၈.၈.၈၈ ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနား အစီအစဥ္တြင္လည္း ထည့္သြင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။


တစ္ဦးခ်င္းဆီမွ ေပးပုိ႔ ထားေသာ ဓါတ္ပံုမ်ားကို စုေဆာင္းျပီး ဆလုိက္ရႈိး အျဖစ္ စုေပါင္းကာ ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး ႏွစ္ပတ္လည္ ေန႔အတြက္ ျပဳလုပ္မယ့္ အခမ္းအနား မ်ားတြင္လည္း ျပသႏုိင္ရန္ ေပးပုိ႔မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဓါတ္ပံုမ်ားကို ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းထံ ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး (၃) ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ ျဖစ္ေသာ စက္တင္ဘာလ ၂၇ရက္ေန႔တြင္ ေပးပို႔မည္ ျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ တစ္ရပ္ ဖဲြ႔စည္းရန္ ကုလသမဂၢကုိ တုိက္တြန္းရန္ စစ္မွန္ေသာ ႏုိင္ငံေရး ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပဲြ ျဖစ္ေပၚေစရန္ ဘန္ကီမြန္းမွ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳေစရန္ ေတာင္းဆိုသြားမည္ ျဖစ္သည္။


တစ္ဦးခ်င္း အေနျဖင္႔ အင္တာနက္မွ တဆင့္ ဓါတ္ပုံမ်ားကုိ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာျဖစ္ေသာ info@burmapartnership.org ကုိေပးပုိ႔ျခင္း၊ ဓါတ္ပံုမ်ားကို မိမိကုိယ္ပုိင္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ား၊ facebook စသည္ ကဲ့သို႔ အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ေသာ ကြန္ယက္ မ်ားတြင္ သံုးျခင္းျဖင့္လည္း လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္ ႏုိင္ပါသည္။


ဓါတ္ပုံ လႈပ္ရွားမႈကို ပိုမိုျပည္႔စုံေစရန္ - တဦးခ်င္း သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္း အလုိက္ အေနျဖင္႔ မိမိတို႔ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ားထံသို႔ စုံစမ္း စစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ တစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းေရး ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ေထာက္ခံရန္ ၊ စစ္အုပ္စု၏ မတရားေသာ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ ရႈံ႕ခ်ရန္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအား မလႊတ္ေပးမျခင္း ၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဴးမ်ားအား တိုက္ခိုက္ ေနျခင္းအား မရပ္တန္႔မျခင္း၊ အားလုံး ပါဝင္ ႏုိင္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲကို မျပဳလုပ္ဘဲ က်င္းပေသာ အတုအေယာင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ ရလာဒ္အား အသိအမွတ္ မျပဳရန္ စသည့္ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္႔ စာမ်ား ေရသား ေပးပို႔ ၾကရန္ ျဖစ္သည္။


လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္သူမ်ား အတြက္ လုိ႔အပ္ေသာ ပစၥည္း အျပည္႔အစုံ စာရင္းကို ျမန္မာ့ အေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ -
  • လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ႏွင့္ ခ်ိဳးေဖာက္ ခံရသူမ်ား စာရင္း
  • ပုိ႔စ္တာအလြတ္ ဒီဇုိင္း
  • သတင္း အခ်က္အလက္ လက္ကမ္း စာေစာင္
  • အစုိးရမ်ား ထံသုိ႔ ေပးပို႔မည့္ စာမ်ား အတြက္ မူၾကမ္း ပံုစံ
  • လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စုေဆာင္း ထားေသာ ဓါတ္ပုံမ်ား
ဤလႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆႏၵရွိပါက သုိ႔မဟုတ္ လုိအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ အျပည့္အစုံအား သိရွိလုိပါက info@burmapartnership.org သို႔ အီေမးလ္ ေပးပို႔ စုံစမ္း ႏုိင္ပါသည္။
ဤ စုေပါင္း လႈပ္ရွားမႈအား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ နအဖ စစ္အုပ္စု၏ ဆိုးရြားေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ကမာၻတဝွမ္းမွ မေမ့ေပ်ာက္ ေစရန္ ျမင္သာ ထိေရာက္ေသာ သတင္းစကား ေပးပို႔ ႏုိင္မည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ ပါသည္။
မိတ္ေဆြမ်ား အားလုံးမွ ဤလႈပ္ရွားမႈတြင္ ပူးေပါင္း ပါဝင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔ပါသည္။


ေလးစားစြာျဖင့္
ခင္ဥမၼာ
တာဝန္ခံ၊ ျမန္မာ့အေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သူမ်ား အဖြဲ႕ (Burma Partnership)

No comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေရးသားခြင့္ရွိပါသည္။ အမ်ားသူငါဖတ္ရန္မသင့္ေသာ ရုိင္းျပေသာစကားလံုးမ်ား သံုးစြဲပါက ဖ်က္ျခင္းခံရပါမည္။
ေ၀ဖန္ေရးနွင့္ အၾကံေပးျခင္းမ်ားကို လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုရလ်က္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ေအးနႏၵာေအာင္

ကမာၻအႏွံ႕ကသတင္းေတြ....