Tuesday, December 1, 2009

ကမႝာ့အေတၾးအေခၞရႀင္ ၁၀၀ စာရင္းမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ေဖာ္ဴပခံရ

ကမႝာေပၞက အေတၾးအေခၞရႀင္ ၁၀၀ မႀာ ထိပ္တန္း ပၝဝင္သူတဦးအဴဖစ္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု ဝၝရႀင္တန္ဒီစီက ထုတ္ေဝတဲ့ Foreign Policy ႎုိင္ငံဴခားေရးရာ မဂၢဇင္းက ေဖာ္ဴပလိုက္ပၝတယ္။


(Courtesy of US Campaign for Burma)
နာမည္ေကဵာ္ အေမရိကန္အႎုပညာရႀင္ ရႀက္ပတ္ဒ္ ဖယ္ရီ
(Shepard Fairey) ဂုဏ္ဴပႂ ေရးဆၾဲေသာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏
ပံုတူ သ႟ုပ္ေဖာ္ပန္းခဵီ ဴဖစ္ပၝသည္။

အေမႀာင္ကဵေနတဲ့ အရပ္မႀာ ေမ႖ာ္လင့္ခဵက္တရပ္အဴဖစ္ သက္ရႀိထင္ရႀားေနတဲ့ သေကႆတပိုင္ရႀင္အဴဖစ္ ကမႝာ့ ေတၾးေခၞရႀင္ ၁၀၀ စာရင္းမႀာ ေဖာ္ဴပထားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။
ဒီဇင္ဘာလအတၾက္ ထုတ္ေဝတဲ့ မဂၢဇင္းရဲ့ ႎႀစ္လည္ အထူးထုတ္မႀာ ဒီစာရင္းကို ေဖာ္ဴပထားတာဴဖစ္႓ပီး အေမရိကန္ ဗဟုိဘဏ္ဥကၠႉ ဴဖစ္တဲ့ Mr. Frank Bernake ကို စီးပၾားပဵက္ကပ္အသစ္ကို ကိုင္တၾယ္ ေဴဖရႀင္းႎုိင္သူအဴဖစ္ နံပတ္ ၁ မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ နံပတ္ ၂ ကေတာ့ ကမႝာေပၞက အေမရိကန္ႎုိင္ငံရဲ့ အခန္းကၸကို ဴပန္လည္ ဴမၟင့္တင္ခဲ့သူအဴဖစ္ အေမရိကန္သမတ Mr. Barack Obama ကို ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။
မဟတၨမ ဂႎၬီနဲႛ ဗုဒၭဘာသာအေဴခခံ စည္းမဵဥ္းဴဖစ္တဲ့ အဳကမ္းမဖက္ေရးလမ္းစဥ္နဲႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို အတိုက္အခံ လႁပ္ရႀားခဲ့႓ပီး အႎႀစ္ ၂၀ အတၾင္း ၁၄ ႎႀစ္ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္နဲႛ ေနခဲ့ရတယ္လိုႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အေဳကာင္း ေဖာ္ဴပခဵက္မႀာ ေရးသားထားပၝတယ္။
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ၁၉၉၀ ဴပည့္ႎႀစ္ မိန္ႛခၾန္းတရပ္မႀာ ေဳကာက္႟ၾံႚစိတ္ဟာ ေနႛစဥ္ လူေနမႁလကၡဏာ တရပ္အဴဖစ္ ေရာက္ရႀိလာ႓ပီဆိုရင္ ႎုိင္ငံေရးေခၝင္းေဆာင္ေတၾဟာ အဂတိ လိုက္စားလာဳကေဳကာင္း၊ ဒီအခဵိန္မႀာ ေတာ္လႀန္ေရးစိတ္ဓာတ္ ရႀိဳကရမႀာဴဖစ္ေဳကာင္း ေဴပာဳကားခဲ့တယ္လုိႛလည္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ၂၆ ဦးေဴမာက္ ကမႝာ့ အေတၾးအေခၞရႀင္အဴဖစ္ ေဖာ္ဴပထား႓ပီး အင္ဒိုနီးရႀားက ႎုိင္ငံေရး သံုးသပ္သူ Rizak Sukma ကို ၉၂ ဦးေဴမာက္၊ ဴဗိတိန္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ Gordon Brown ကို ၇၄ ဦးေဴမာက္ နဲႛ ဴဗိတိန္ဘာသာေရးပညာရႀင္ Karen Armstrong ကို ၈၇ ဦးေဴမာက္အဴဖစ္ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။
  ေပးပို႔သူ-Soe Win-Web Editor
                 Burmese Service
                 Radio Free Asia   Tuesday, December 1, 200926. Aung San Suu Kyi
for being a living symbol of hope in a dark place.
activist | national league for democracy | Burma
Taking inspiration from Mohandas Gandhi and Buddhist principles of nonviolence, Aung San Suu Kyi built a mass movement in opposition to the Burmese junta and has spent 14 of the last 20 years under house arrest since winning a general election in 1989. In a famous 1990 speech, Aung San Suu Kyi argued that when "fear is an integral part of everyday existence," political leaders inevitably give in to corruption, and called for a "revolution of the spirit" in Burma. Instead, she was thrown in prison and today is rarely able to communicate with the outside world. Her sentence was extended this year after a bizarre incident in which an American man swam to her house to meet with her -- violating the terms of her arrest. But in a major shift, Aung San Suu Kyi changed her stance on the international sanctions against Burma this year, offering to help the junta's leaders get the sanctions lifted.
 Foreign Policyမဂၢဇင္းမွတိုက္႐ိုက္ေဖၚျပပါသည္။ 


No comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေရးသားခြင့္ရွိပါသည္။ အမ်ားသူငါဖတ္ရန္မသင့္ေသာ ရုိင္းျပေသာစကားလံုးမ်ား သံုးစြဲပါက ဖ်က္ျခင္းခံရပါမည္။
ေ၀ဖန္ေရးနွင့္ အၾကံေပးျခင္းမ်ားကို လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုရလ်က္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ေအးနႏၵာေအာင္

ကမာၻအႏွံ႕ကသတင္းေတြ....